Niektóre sprawy, np. dotyczące kaucji, obowiązków w zakresie konserwacji czy napraw, strony mogą w umowie uregulować według własnego uznania. Trzeba jednak wówczas starannie dobierać sformułowania, by taki zapis w praktyce nie okazał się pułapką.

Koszty usuwania awarii

Co do zasady, drobne naprawy w czasie trwania umowy najmu obciążają lokatora, skutki poważniejszych awarii powinny być usunięte na koszt wynajmującego.

Najemca powinien przez czas trwania najmu korzystać z mieszkania w sposób w umowie określony, a gdy nie określa ona sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy, obowiązany jest do ponoszenia drobnych nakładów, dotyczących w szczególności: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowania ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Ponieważ wynajmujący powinien wydać najemcy mieszkanie w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać je w takim stanie przez czas trwania najmu, to jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają wynajmującego, lokator powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie.

Bez zgody wynajmującego nie może dokonywać w mieszkaniu przeróbek, z tym że może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, jeśli sposób ich założenia nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo nie zagraża bezpieczeństwu nieruchomości; jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.