Gotowy projekt budowlany, mimo że jest dużo tańszy, nie zawsze może być takim projektem, na podstawie którego można legalnie rozpocząć inwestycję.

Przynależność do samorządu

Projekty gotowe, by spełniały wymagania określone w prawie budowlanym, muszą przede wszystkim być podpisane przez autorów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Autorem projektu może być wyłącznie osoba, która jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego (samorząd zawodowy architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) i może pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. Każdy projektant powinien potwierdzić to, dołączając do projektu zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że ma uprawnienia projektowe. Powinno być ono aktualne na dzień opracowania projektu. Zaświadczenie takie wydawane jest przez władze samorządu zawodowego.

Z wymogu przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego zwolnieni są ci projektanci, którzy sporządzili swoje projekty budowlane przed wejściem w życie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Ich autor nie musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, bowiem w momencie sporządzania przez niego projektu budowlanego nie było takiego obowiązku.

Obowiązki projektanta

Na stronie tytułowej projektu budowlanego powinny się znaleźć dane osoby będącej projektantem. Niezbędne jest złożenie podpisu na oryginalnym projekcie stanowiącym załącznik do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostałe załączniki mogą stanowić kserokopię oryginału z naniesionym podpisem.

Każdy gotowy projekt budowlany musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub też z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projektant dokonujący przystosowania projektu gotowego do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy ma obowiązek podpisania się pod projektem. Ma on także obowiązek sporządzenia projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Nadzór autorski

Inwestor powinien pamiętać o tym, że rola projektanta w procesie budowlanym nie kończy się jedynie na przygotowaniu projektu budowlanego. Ma on bowiem prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji oraz żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT BUDOWLANY

● nazwę i adres obiektu budowlanego,

● imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

● nazwę i adres jednostki projektowania,

● imię i nazwisko projektanta obiektu lub zamierzenia budowlanego oraz imiona i nazwiska pozostałych projektantów, wraz z określeniem zakresu lub części projektu budowlanego, opracowanych przez każdego z nich, specjalności i numery posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy pod projektem,

● spis zawartości projektu budowlanego.