Jednolity system informatyczny rejestrów (SIR) miał usprawnić przekazywanie danych zabużan gromadzonych przez wojewodów. Rejestr ten prowadzony jest przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Okazuje się jednak, że urzędy wojewódzkie mają problem z ujawnianiem w SIR danych osób, którym potwierdzono prawo do rekompensaty i które nabyły na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. To z kolei wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania przez zabużan na realizację ich prawa.

Rzecznik praw obywatelskich wystosował w tej sprawie pismo do ministra skarbu. Przywołuje w nim wyjaśnienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który twierdzi, że nie istnieje możliwość wprowadzenia do centralnego rejestru prowadzonego przez MSP danych osób, które posiadają decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty i które nabyły na własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

– Zaistniała sytuacja powoduje wydłużenie terminu przekazywania do rejestru centralnego przez urzędy wojewódzkie kompletnych i prawidłowych danych osób uprawnionych – pisze Janusz Kochanowski.

Zdaniem rzecznika problemy z wpisywaniem danych do SIR przyczyniają się do bezczynności wojewody, który jest jedynym organem uprawnionym do wykonywania tych zadań. Z tych właśnie powodów RPO zwrócił się do ministra skarbu państwa, jako organu prowadzącego centralny rejestr, o podjęcie kroków, które pozwolą zrealizować prawo do rekompensaty osobom uprawnionym.