Senatorowie odrzucili natomiast poprawki gwarantujące, że kwota ok. 880 mln zł dla mediów publicznych byłaby corocznie sztywno określona w budżecie państwa. Odrzucenie poprawki oznacza, że - tak, jak uchwalił Sejm - wysokość środków dla mediów będzie określana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jedynie w projekcie ustawy budżetowej, a o tym, ile pieniędzy z budżetu otrzymają TVP i Polskie Radio ostatecznie zdecyduje parlament uchwalając ustawę budżetową.

Ustawa medialna zmienia system finansowania mediów publicznych - od 2010 r. likwiduje abonament rtv, a w zamian wprowadza finansowanie z budżetu państwa. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną obecne kadencje KRRiT oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Ich członkowie mają pełnić swoje funkcje do czasu powołania następców. Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadzi ustawa będzie też przekształcenie regionalnych oddziałów TVP w samodzielne spółki.

Senat w sowich poprawkach postuluje m.in. poszerzenie katalogu zadań mediów publicznych (na które można otrzymać pieniądze z budżetu państwa) o: wspieranie chrześcijańskiego systemu wartości, służenie umacnianiu rodziny, propagowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wszelkiej dyskryminacji (a nie jak uchwalił Sejm jedynie dyskryminacji ze względu na: rasę, narodowość, wyznanie, płeć i orientację seksualną).

Senat ustanowił też tryb odwoławczy dla mediów, w sytuacji gdyby przyznana przez KRRiT licencja programowa nie była zgodna z ich wnioskiem

Senat przyjął też poprawkę stanowiącą, że audycji finansowanych na podstawie licencji programowych, a więc z budżetowych pieniędzy, nie będzie można przerywać reklamami ani telesprzedażą. Wyjątkiem mają być transmisje sportowe. Zakaz obowiązywać ma zarówno w mediach publicznych, jak i komercyjnych, które zgodnie z ustawą będą mogły starać się o 10 proc. budżetowych środków na media publiczne.

Z poprawek wynika jednak, że poza programami finansowanymi z budżetu państwa przerywanie programów reklamami będzie dozwolone także w mediach publicznych. Jedna z przyjętych poprawek zakłada bowiem wykreślenie zakazu przerywania programów TVP i Polskiego Radia reklamami i telesprzedażą z obecnej Ustawy o radiofonii i telewizji.

Senat ustanowił też tryb odwoławczy dla mediów, w sytuacji gdyby przyznana przez KRRiT licencja programowa nie była zgodna z ich wnioskiem.

Senatorowie odrzucili natomiast poprawkę, by członkami rad programowych nie mogli być parlamentarzyści, członkowie rządu, radni sejmików oraz prezydenci i radni miast.

Ustawa wróci teraz do Sejmu

Senat nie zgodził się też na poprawkę, by przepisy o finansowaniu mediów z budżetu (kwalifikowane przez UE jako pomoc publiczna) weszły w życie dopiero sześć miesięcy po uzyskaniu na nie zgody Komisji Europejskiej.

Przepadły też poprawki zakładające utrzymanie abonamentu rtv oraz propozycja (zgodna z postulatami Ministerstwa Finansów), by coroczną wysokość środków na media publiczne określała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z resortem.

Ministerstwo Finansów w toku prac senackich komisji wnioskowało o zmianę przepisów dotyczących finansowania mediów oświadczając przy tym, że w 2010 r. resort nie widzi możliwości wyasygnowania z budżetu państwa 880 mln zł na TVP i Polskie Radio.

Ustawa wróci teraz do Sejmu. Jak zapowiedział marszałek Bronisław Komorowski posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do ustawy medialnej na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.