Wczoraj w Sejmie odbyła się debata nad projektem nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który powstał w wyniku połączenia w komisjach sejmowych projektu poselskiego oraz projektu rządowego. Członkowie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którzy są odpowiedzialni za prace nad tą nowelizacją, zarekomendowali przyjęcie ustawy. Podobne stanowisko zajął przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.

Istotną zmianą zaproponowaną w projekcie jest wprowadzenie możliwości zabezpieczenia hipoteką więcej niż jednej wierzytelności przyszłej. Jeśli wierzytelność nie powstanie mimo upływu dziesięciu lat od ustanowienia hipoteki, właściciel nieruchomości będzie mógł żądać zniesienia hipoteki za wynagrodzeniem. Możliwe stałoby się też zabezpieczenie hipoteką zwykłą wierzytelności warunkowych i przyszłych.

– Możliwość żądania zniesienia hipoteki jest nowatorskim rozwiązaniem, ale wydaje się, że może ono przyspieszyć obrót nieruchomościami i zmniejszyć koszty transakcji, gdyż nie trzeba będzie ustanawiać dla każdej wierzytelności osobnej hipoteki – mówi Barbara Bartuś, poseł PiS i członek sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Projekt umożliwi też zabezpieczenie hipoteką roszczeń o odsetki i przyznane koszty postępowania, jeżeli nie uległy one przedawnieniu. Roszczenie o odsetki będzie jednak mogło korzystać z zabezpieczenie tylko wtedy, gdy wysokość odsetek została ujawniona we wpisie hipoteki. Zmiana wysokości odsetek określonych według zmiennej stopy oprocentowania nie wymagałaby przy tym zmiany wpisu w księdze, jeśli we wpisie zostałaby określona maksymalna ich wysokość. W praktyce możliwe byłoby więc zabezpieczenie hipoteką zwykłą wierzytelności o zmiennej stopie oprocentowania.

– Zmiany te stanowią korzystne rozwiązania zarówno dla kredytobiorców, jak i sądów prowadzących księgi wieczyste, gdyż obniżą koszty ustanawiania zabezpieczeń i zmniejszą zadania sądów dokonujących wpisów hipotek – mówi Maciej Kujawski z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem możliwe będzie też rozporządzanie przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym. Jeżeli jakaś hipoteka wygaśnie, to właściciel nieruchomości będzie mógł na tym miejscu ustanowić nową hipotekę albo przenieść na to miejsce którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość.

10 lat to czas, po jakim właściciel nieruchomości będzie mógł żądać zniesienia hipoteki