PIT konieczny do zapłaty

Sprzedaż świadectw pochodzenia energii jest jedną z nieodłącznych czynności działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie wytwarzania tej energii. Nie ma uzasadnienia dla opodatkowania jej jako odrębnego źródła przychodów.

Dochód trzeba uzasadnić

Organy podatkowe muszą dokładnie ustalić wysokość wydatków poniesionych przez podatnika oraz wartość zgromadzonego mienia. W interesie podatnika leży jednak wykazanie, że mają one pokrycie w przychodach opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Niższy czynsz nie jest zyskiem członków wspólnoty

Należności z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych przez wspólnotę mieszkaniową, które zostają przeznaczone na utrzymanie części wspólnych, nie są przychodem dla poszczególnych członków wspólnoty.

Nie ma etatu, nie ma zwolnienia

Wynagrodzenie pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Wyłączenie dotyczy wszystkich wspólników spółki

Wartość własnej pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to wszystkich wspólników.

Podstawą zwrotu jest oryginał zaświadczenia o statusie

Wymogiem, który należy spełnić, aby otrzymać zwrot VAT, jest oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT w innym kraju, a nie jego tłumaczenie.

Diety za podróż zwolnione z PIT

Diety i należności za czas podróży służbowej kierowcy wykonującego polecenia służbowe podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Podatek można odliczyć

Do usług turystyki, od których przysługuje prawo do odliczenia VAT, należy zaliczyć także usługi hotelarskie.

Liczy się wartość spadku

Spadkobierca odpowiada za zobowiązania podatkowe spadkodawcy tylko do wysokości masy czynnej (aktywów) spadku.

Dodatkowe ubezpieczenie

Osoby, które ukończyły studia w Polsce i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z żadnego innego tytułu, a chcą studiować za granicą, muszą ubezpieczyć się na terenie państwa, gdzie zamierzają to robić.

1150 zł za stopień generała

Funkcjonariusze Agencji Wywiadu otrzymają wyższe dodatki za posiadane stopnie służbowe. Największe podwyżki otrzymają funkcjonariusze posiadający najniższe stopnie wojskowe.

Przedsiębiorcy będą płacić składki wypadkowe za zleceniobiorców

Firmy będą musiały opłacać składki wypadkowe za każdego zatrudnionego przez nich zleceniobiorcę.

Potrzebna zgoda kuratorium oświaty

Kuratorium oświaty ma 14 dni na zaopiniowanie uchwały rady gminy o przekazaniu szkoły stowarzyszeniu. Opinia może zostać wydana również na podstawie projektu uchwały.

Elektroniczna ewidencja zamiast papierowych indeksów

Nauka w szkole wyższej będzie dokumentowana w indeksie, tylko jeśli przewiduje tak regulamin studiów.

Przygotowanie przedszkolne możliwe także w miniprzedszkolu

Nauczyciel dokona diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole przez dziecko, które odbyło przygotowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dodatki na dojazd w nowym miejscu pracy

Specjalne dodatki dla osób, które znalazły pracę z dala od miejsca zamieszkania, oraz rekompensujące im utracone wynagrodzenie to jedno z rozwiązań, które w odpowiedzi na kryzys przygotował resort rozwoju regionalnego.

10 tys. zł kary za nielegalne użytkowanie domu

Do legalnego użytkowania budynku można przystąpić dopiero po 21 dniach od zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Za złamanie tego prawa grozi grzywna.

Wywłaszczenie z odszkodowaniem

Właściciele działek zajętych pod drogi otrzymają odszkodowania, jeśli wnioski o nie złożyli do końca 2005 roku. Do ich wypłaty zobowiązane są gminy i Skarb Państwa.

Dofinansowanie na badania

Inwestorzy prowadzący roboty budowlane przy zabytku nieruchomym będą mogli otrzymać dotację na przeprowadzenie badań archeologicznych.

Do zmowy wystarczy jedno spotkanie

Sąd krajowy powinien przyjąć domniemanie, że nawet w czasie jednego spotkania przedsiębiorcy mogą ustalić wspólną praktykę rynkową naruszającą konkurencję.

Na jakość wpływa sposób sprzedaży

Właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się sprzedaży przez dyskonty artykułów luksusowych sygnowanych jego marką.

Wybór ubezpieczyciela z przetargiem

Zawarcie przez zamawiającego umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie wymaga zastosowania procedur prawa zamówień publicznych, jeśli wartość zamówienia przekracza 14 tys. euro.

Nie ma pieniędzy, nie ma oddłużenia

Sądy gospodarcze rozpoznające wnioski zadłużonych konsumentów o upadłość coraz częściej odrzucają je z powodu braku środków, z których wnioskodawcy mogliby pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Skazany za przestępstwo umyślne bez prawa do mandatu

Ważą się losy zmiany konstytucji wprowadzającej zakaz zasiadania w parlamencie przez osoby skazane za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Konieczne zgłoszenie w gminie

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić i wznowić działalności gospodarczą, musi zgłosić ten zamiar w gminie. Gmina natomiast prześle odpowiednią informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.