Sądy administracyjne najczęściej zajmują się sporami między organami gminy a jej obywatelami. Gmina może przed sądem bronić też własnych interesów. Pojawiają się wówczas wątpliwości o zakres i sposób reprezentacji gminy w postępowaniach przed sądami. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z orzecznictwa wynika, że organy te miewają problemy z ustaleniem, kto, kiedy i w jakiej sprawie może domagać się uwzględnienia racji gminy przed sądem.

Postępowanie karne

Niestety, może się zdarzyć, że wójt, który jest organem gminy, zostaje oskarżony o działanie na szkodę jednostki samorządu. Wówczas pojawia się pytanie, czy rada gminy może uczestniczyć w postępowaniu karnym i bronić swoich interesów.

W jednej ze spraw rada gminy postanowiła przystąpić w charakterze oskarżyciela posiłkowego do postępowania toczącego się przeciwko wójtowi. Do występowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw we wszystkich instancjach upoważniono przewodniczącego rady gminy oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jako podstawę do występowania przed sądem rada wskazała art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 53 i art. 54 kodeksu postępowania karnego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.