Rada gminy przyjęła w swoim statucie, że w przypadkach niecierpiących zwłoki każdy z członków komisji rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji rewizyjnej oraz upoważnienia. Za przypadki niecierpiące zwłoki rada uznała sytuacje, w których członek komisji rewizyjnej ma np. uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Zdaniem wojewody łódzkiego z art. 18a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) wynika, że kontrolę działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych przeprowadza komisja rewizyjna.

Komisja jest, zdaniem wojewody, ciałem kolegialnym. Dlatego w ocenie organu nadzoru wolą ustawodawcy było powierzenie jej przeprowadzania kontroli.

SYGN. AKT I ON-I-0911/404/07