ORZECZENIE

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych mają obowiązek realizowania wniosków o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, nawet jeśli zostały one złożone przed wejściem w życie przepisów nowelizacji ustawy spółdzielczej z 14 czerwca 2007 r., tj. przed 31 lipca 2007 r. Problem w tym, że w niektórych spółdzielniach obowiązują jeszcze podjęte przed tą datą uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali. Zdaniem Sądu Najwyższego zarządy mogą dokonywać na ich podstawie przekształceń, tylko gdy na podstawie prawomocnej uchwały zarządu spółdzielnia dokonała czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 noweli, jeżeli roszczenia o przekształcenie praw do lokali nie zostały zrealizowane do 31 lipca 2007 r., to powinny być rozpatrywane na podstawie nowych przepisów. Przepis ten zmusza więc zarządy do zmiany uchwał określających przedmiot odrębnej własności, według nowych wytycznych z art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który nakazuje m.in. wyodrębnianie lokali wyłącznie w nieruchomościach jednobudynkowych.

Zdaniem SN uchwa- ły, które zostały podjęte legalnie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji ustawy, zachowują swoją moc. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy w uchwałach określono nieruchomości jako jednobudynkowe oraz jeśli doszło do rozpoczęcia realizacji uchwały określającej nieruchomość jako wielobudynkową. W takim przypadku prawomocnej uchwały zarządu spółdzielni zmienić nie można, ponieważ wszystkie lokale mieszkalne powinny być zbywane na tych samych zasadach.

Jeżeli realizacja uchwał podjętych przez zarządy spółdzielni nie rozpoczęła się przez wykonywanie czynności wynikających z wniosków uprawnionych, to spółdzielnie mogą zmienić je z własnej woli. Jeśli tego nie uczynią, to należy zastosować zasadę bezpośredniego stosowania ustawy nowej bez naruszenia praw słusznie nabytych. Możliwe to będzie przede wszystkim wtedy, gdy uchwała podjęta przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 roku nie jest realizowana i w ogóle nie weszła jeszcze w życie na skutek jej zaskarżenia. Jeżeli prawomocna uchwała weszła wprawdzie w życie, ale nie podjęto jej realizacji przez przystąpienie do wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego, to zarząd spółdzielni ma obowiązek zmienić swoją uchwałę na zgodną z obowiązującymi przepisami.

Uchwała SN z 17 kwietnia 2009 r., III CZP 17/09