• 1990 rok:

PRYWATYZACJA

Ustawa z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – ustawa prywatyzacyjna umożliwiła rozpoczęcie procesu przekształcenia gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną. Jej przepisy ograniczyły rolę państwa w gospodarce. Procedury prywatyzacyjne przewidywały dwie główne ścieżki prywatyzacji: kapitałową (pośrednią) lub likwidacyjną (bezpośrednią). Prywatyzacja kapitałowa polegała na przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie na udostępnieniu jej akcji (udziałów) innym osobom. Prywatyzacja likwidacyjna polegała na likwidacji przedsiębiorstwa i przejęciu własności jego majątku przez załogę lub innych partnerów.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Ustawa 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przywróciła samorząd lokalny na poziomie gmin. Rozpoczął proces decentralizacji władzy publicznej. Od wejścia w życie jej przepisów administracja publiczna sprawowana jest przez pion rządowy i samorządowy. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina otrzymywała osobowość prawną i jako osoba prawna uzyskała prawo do korzystania z ochrony sądowej. Gmina stała się podmiotem stosunków cywilnoprawnych.

PODSTAWY SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pakiet ustaw tworzących fundamenty gospodarki wolnorynkowej – polskie prawo gospodarcze przeszło w 1990 roku głęboką transformację. Nakazowo rozdzielcze socjalistyczne prawo zastąpiono ustawami charakterystycznymi dla gospodarki rynkowej. Ustawodawca zagwarantował ustawowo kilka elementarnych praw wolnorynkowych indywidualnym przedsiębiorcom, w tym m.in. prawo swobodnego tworzenia podmiotów gospodarczych, swobodę obrotu towarami, usługami oraz kapitałem, prawo swobodnego kształtowania cen oraz treści umów.

• 1997 rok

KONSTYTUCJA RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – ustawa zasadnicza uregulowała podstawy funkcjonowania trzech władz w państwie: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Określiła też podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Zgodnie z konstytucją Polska to demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. W państwie prawa organy władzy publicznej mogą działać tylko na podstawie i w granicach prawa.

• 2000 rok

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – uchwalenie kodeksu spółek handlowych stworzyło podwaliny pod nowoczesne prawo handlowe, którego przepisy ułatwiły przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w wyjątkowo atrakcyjnych, nieskomplikowanych formach. Możliwość tworzenia spółek przez jedną osobę, wymaganie niezbyt wysokiego kapitału, możliwość zaangażowania w przedsięwzięcia gospodarcze kapitału wspólników, wszystko to zdecydowało o wyjątkowej pozycji spółek w rozwoju naszego wolnego rynku.

• 2005 rok

OTWARCIE ZAWODÓW PRAWNICZYCH

Nowelizacja ustaw korporacyjnych adwokatów, radców prawnych i notariuszy – obowiązujący pakiet tzw. Ustaw korporacyjnych otworzył absolwentom prawa dostęp do aplikacji adwokackiej, radcowskiej oraz notarialnej. Dzięki nim zwiększyła się konkurencyjność na rynku usług prawnych. Dostęp do korporacji zawodowych większej liczby młodych, ambitnych prawników o wysokich kwalifikacjach, ułatwił obywatelom dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej.