Biuro rachunkowe doniesie na klientów

Podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych będą miały obowiązek informowania o podejrzanych transakcjach swoich klientów.

Powstanie publiczny nadzór nad audytorami

W przypadku informacji o nieprawidłowościach pracownik resortu finansów będzie mógł przeprowadzić kontrolę wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów audytorskich.

Nakłady zmniejszają podatek

Spadkobierca zbywający nieruchomość może potrącić w podatku dochodowym udokumentowane nakłady, zwiększające wartość nieruchomości oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn.

Technik dentystyczny zwolniony z VAT

Technicy dentystyczni, którzy zajmują się dostawą protez i sztucznych zębów, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Dotyczy to przedsiębiorców techników – osób fizycznych oraz wspólników spółek.

7 proc. VAT od parkingu i schowka

Miejsca postojowe i komórki lokatorskie sprzedawane wraz z lokalami mieszkalnymi należy opodatkować według stawki 7 proc. VAT.

Likwidacja gospodarstw pomocniczych

Gospodarstwa pomocnicze państwowych i samorządowych jednostek budżetowych zostaną zlikwidowane. Podobnie stanie się z zakładami budżetowymi, choć nie wszystkimi.

Dyplomy nie podlegają weryfikacji

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki zostało uzależnione od posiadania dyplomu akredytowanej polskiej wyższej szkoły pielęgniarskiej. Jeżeli osoba ubiegająca się o nie przedkłada taki dyplom, to samorząd zawodowy nie może go kwestionować.

Ubezpieczony w KRUS może założyć firmę za środki z dotacji unijnych

O unijne dotacje na własny biznes mogą starać się osoby ubezpieczone w KRUS oraz przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku mieli zarejestrowaną działalność gospodarczą za granicą.

Wypłaty kompensacyjne zamiast pomostówek

Nauczyciele przez 24 lata będą mieć prawo do świadczeń kompensacyjnych, które będą stanowić równowartość 100 proc. emerytury pomostowej.

Wyższe dotacje dla bezrobotnych na uruchomienie własnego biznesu

Od 1 czerwca jest wyższa dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Od tej daty wzrosła także refundacja dla firm kosztów, jakie poniosły na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, którego zatrudnili.

Zasadnicza służba wojskowa skrócona

Resort obrony narodowej skrócił ostatnim osobom służącym obowiązkowo w wojsku odbywanie służby z dziewięciu do siedmiu miesięcy. Ci, którzy chcą mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, muszą w armii pozostać osiem miesięcy.

Dodatkowa praca i założenie firmy tylko za zgodą rektora

Uczelnia może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim, jeśli podejmie on dodatkowe zatrudnienie bez zgody rektora.

Nadmiar biurokracji może zniechęcić

Aby uzyskać poręczenie kredytu przez Skarb Państwa, firmy będą musiały zlecać wykonanie kosztownych obliczeń i przygotować kilkanaście dokumentów.

Tylko jedno zgłoszenie działalności

Ten, kto będzie chciał podjąć działalność w rolnictwie ekologicznym, będzie musiał złożyć dokumenty tylko jednej z upoważnionych jednostek certyfikujących. Obecnie trzeba wysłać dwa zgłoszenia.

Wniosek i załączniki przez internet zamiast wizyty w urzędzie

Wniosek o zarejestrowanie pojazdu będzie można złożyć przez internet. Potrzebny będzie jednak podpis elektroniczny.

Odciski palców do usunięcia z centralnej ewidencji

Z centralnej ewidencji nie będą udostępniane dane biometryczne w postaci odcisków palców. Natomiast po potwierdzeniu przyjęcia paszportu lub po wpisaniu do ewidencji informacji o odmowie wydania go odciski palców nie będą już przechowywane.

Prawo do złożenia w sądzie skargi na bezprawne zatrzymanie

Osoba, która zostanie zatrzymana w izbie wytrzeźwień, weźmie udział w posiedzeniu sądu, który rozpatrzy jej zażalenie na zatrzymanie.

Pośrednik nie może zrezygnować z prowizji

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą reklamować tylko oferty, co do których zawarli umowy z klientami i muszą pobierać prowizje od obu stron. Agenci pomagający w obsłudze transakcji będą musieli posiadać upoważnienie od licencjonowanego pośrednika.

Inwestor musi zapłacić za legalizację

Bez uiszczenia opłaty legalizacyjnej nie można zalegalizować samowoli budowlanej powstałej po 1 stycznia 1995 r.

Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu

Pomoc publiczna w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 może być udzielana na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Spółka cywilna bez wpisu do ewidencji

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą i nie jest wpisywana do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna i to ona powinna podać swoje dane we wniosku o wpis do ewidencji w gminie.