statystyki

Firmy windykacyjne zastraszają dłużników

autor: Małgorzata Kryszkiewicz03.06.2009, 03:00

Firmy windykacyjne nie mogą zastraszać i wprowadzać w błąd klientów zalegających ze spłatą należności. Tylko sąd w specjalnym trybie ma prawo zobowiązać dłużnika do wyjawienia jego majątku. Windykatorzy nie mogą domagać się od dłużników zapłacenia należności, które uległy już przedawnieniu.

Reklama


Reklama


ANALIZA

Brak spłaty zadłużenia spowoduje wstydliwą wizytę komornika w miejscu pracy i w domu, wierzyciel nigdy nie zrezygnuje z pełnej windykacji swoich należności – to tylko przykładowe cytaty z wezwań otrzymywanych przez dłużników od firm windykacyjnych. Takie wezwania są dzisiaj coraz częściej wysyłane przez firmy windykacyjne. Chcąc za wszelką cenę wymusić na dłużniku spłatę zobowiązania, firmy te bez żadnych skrupułów sięgają po metody niezgodne z prawem. Tendencja ta nasiliła się, odkąd nasi konsumenci borykają się ze skutkami kryzysu finansowego. Skutkiem tego jest gwałtowny wzrost liczby postępowań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko firmom windykacyjnym.

Wezwania – straszaki

– Z praktyki Urzędu wynika, że nie zawsze firmy windykacyjne postępują zgodnie z prawem. W ostatnim czasie wydaliśmy kilka decyzji, w których oprócz stwierdzenia stosowania praktyk sprzecznych z prawem nałożyliśmy wysokie sankcje finansowe. W toku są kolejne postępowania – mówi Konrad Gruner z Biura Prasowego UOKiK.

Jak wynika z postępowań prowadzonych przez Urząd, wśród najczęściej pojawiających się zarzutów jest zastraszanie, wywieranie presji, nierzetelne informowanie o konsekwencjach niespłacenia długu oraz zawyżanie jego wartości, domaganie się spłaty roszczeń, które uległy przedawnieniu. W wezwaniach pojawiają się również groźby, że o długu dowiedzą się sąsiedzi, współpracownicy, pracodawca.

– Za bezprawne należy uznać praktyki informowania dłużnika, że brak spłaty zadłużenia nosi znamiona przestępstwa oraz o możliwości złożenia do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu takiego przestępstwa – mówi Michał Mulik, prawnik z Kancelarii Gregorowicz – Ziemba Krakowiak Gąsiorowski.

Ujawnienie majątku

Firmy windykacyjne starają się wywołać u dłużnika wrażenie, że są w stanie samodzielnie ustalić stan jego majątku.

– Konsumenci są na przykład informowani o uczestnictwie w procesie egzekwowania wierzytelności inspektora działu windykacji bezpośredniej, który miał sporządzić raport dotyczący ich majątku. Powodowało to błędne przekonanie, że podmiot inny niż sąd może zmusić ich do ujawnienia wartości stanu posiadania – tłumaczy Konrad Gruner.

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko sąd może zobowiązać dłużnika do wyjawienia źródeł jego majątku.

– Jeden z przedsiębiorców żądał od konsumentów spłaty zadłużenia, grożąc jednocześnie wizytami pracowników biura detektywistycznego w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane uzyskane z ZUS-u miały pomóc w ustaleniu źródeł majątku dłużników. Tymczasem firmy windykacyjne nie są upoważnione do występowania z wnioskiem o ujawnienie takich danych – podkreśla Konrad Gruner.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

 • dez(2009-06-03 08:16) Odpowiedz 00

  Napiszcie jeszcze przewodnik małego dłużnika, jak unikać płacenia zobowiązań.

 • KOCIA(2009-09-10 06:25) Odpowiedz 00

  NAPISZCIE PROSZĘ KIEDY DŁUG ULEGA PRZEDAWNIENIU CZY WSKAŻNIKIEM JEST DATA KLAUZULI WYKONALNOŚCI ? JAKI ARTYKUŁ O TYM MÓWI DZIĘKUĘ I POZDRAWIAM

 • dez(2009-06-03 15:41) Odpowiedz 00

  Należności z tytułu składek (ZUS) ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, a w przypadku przerwania biegu przedawnienia, po upływie 10 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

  Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik.

  ---

  Ziutek, generalnie jeśli rozpatrywać abonament jako świadczenie okresowe to przedawnia się ono po 3 latach od terminu płatności. Tyle tylko, że nie widziałem jeszcze żeby kogoś do sądu oddano w tej sprawie ;)

 • pp(2009-06-04 10:55) Odpowiedz 00

  Rodzaj roszczenia Termin przedawnienia Podstawa prawna
  Roszczenie o odszkodowanie za a) niesłuszne skazanie, b) tymczasowe aresztowanie lub c) zatrzymanie a) Rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia b) rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie c) rok od daty zwolnienia Dz.U.97.89.555, art. 555
  Roszczenie z tytułu sprzedaży rzeczy i praw 3 lata Dz.U.64.16.93
  Roszczenie z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy 2 lata Dz.U.64.16.93
  Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 1 rok jednakże nie wcześniej niż przed upływem terminu do zgłoszenia niezgodności z umową, 3 lata (w przypadku wad budynków) od dnia, w którym rzecz została wydana nabywcy Dz.U.64.16.93
  Roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy 1 rok od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady Dz.U.64.16.93
  Roszczenia z tytułu gwarancji 1 rok, chyba że w gwarancji zastrzeżono inny termin Dz.U.64.16.93
  Roszczenie o wydanie nieruchomości nie przedawnia się Dz.U.64.16.93
  Roszczenie o przywrócenie posiadania 1 rok od chwili naruszenia posiadania Dz.U.64.16.93
  Roszczenie zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy 1 rok od dnia zwrotu rzeczy Dz.U.64.16.93
  Roszczenie zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów poniesionych na rzecz 1 rok od dnia zwrotu rzeczy Dz.U.64.16.93
  Roszczenia wekslowe przeciwko akceptantowi 3 lata, od dnia płatności weksla Dz.U.36.37.282
  Roszczenia posiadacza weksla przeciwko indosantom i wystawcy 1 rok od dnia protestu dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia "bez kosztów" - od dnia płatności Dz.U.36.37.282
  Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy 6 miesięcy od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sadowej Dz.U.36.37.282
  Roszczenia wynikające z umowy o dzieło 2 lata od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane Dz.U.64.16.93
  Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy 1 rok od dnia zwrotu przedmiotu najmu Dz.U.64.16.93
  Roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu 1 rok od dnia zwrotu przedmiotu najmu Dz.U.64.16.93
  Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki 6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany Dz.U.64.16.93
  Roszczenie o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju (umowa zlecenia) 2 lata Dz.U.64.16.93
  Roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na taki cel przeznaczone 2 lata Dz.U.64.16.93
  Roszczenie o świadczenie z zakładu ubezpieczeń 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem Dz.U.64.16.93
  Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego 1 rok od dnia w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego Dz.U.64.16.93
  Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku 3 lata od ogłoszenia testamentu Dz.U.64.16.93
  Roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń 3 lata od ogłoszenia testamentu Dz.U.64.16.93
  Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny 3 lata od otwarcia spadku Dz.U.64.16.93
  Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania Dz.U.64.16.93
  Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża matki dziecka 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę Dz.U.64.9.59
  Roszczenie o zwrot podatku VAT zapłaconego przez cudzoziemca przy zakupie towarów w Polsce 6 miesięcy od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży Dz.U.93.11.51
  Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 1 rok od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o wyrządzeniu przez pracownika szkod, nie później niż 3 lata od wyrządzenia szkody Dz.U.98.21.94
  Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika umyślnie, jeśli czyn stanowi przestępstwo 10 lat Dz.U.98.21.94
  Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów lub ugodą wg przepisów prawa pracy zawartą przed takim organem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody; 3 lata, jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe Dz.U.98.21.94
  Roszczenie o udzielenie zaległego urlopu

  3 lata Dz.U.98.21
  Roszczenie o wypłatę
  zasiłku macierzyńskiego
  6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje Dz.U.99.60.636
  Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu , za który świadczenie przysługuje Dz.U.99.60.626
  Żądanie unieważnienia uznania ojcostwa z powodu wady oświadczenia woli 1 rok od daty uznania Dz.U.64.9.59
  Żądanie unieważnienia uznania przez pełnoletnie dziecko nie później niż 3 lata od dojścia do pełnoletności Dz.U.64.9.59
  Roszczenia o świadczenia alimentacyjne 3 lata Dz.U.64.9.59
  Uprawnienie do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania 1 miesiąc od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu Dz.U.97.89
  Uprawnienie osób najbliższych do wstąpienia w prawa zmarłego oskarżyciela prywatnego 3 miesiące od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego Dz.U.97.89.555
  Uprawnienie do zgłoszenia udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego Do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego Dz.U.97.89.555
  Uprawnienie do wystąpienia z powództwem cywilnym przeciw oskarżonemu Do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego Dz.U.97.89.555
  Uprawnienie do wystąpienia z zażaleniem na odmowę wszczęcia dochodzenia (śledztwa) lub umorzenie postępowania karnego 7 dni od dnia doręczenia zaskarżonego postanowienia Dz.U.97.89.555

 • ***(2009-06-03 18:07) Odpowiedz 00

  1." Tylko sąd w specjalnym trybie ma prawo zobowiązać dłużnika do wyjawienia jego majątku."
  - firmy windykacyjne prowadzą całkowicie legalny wywiad gospodarczy, nie trzeba dłużnika do niczego zobowiązywać;
  - przepisy upoważniające komornika do ustalenia majątku dłużnika:
  Art. 761. § 1. kpc: Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
  Art. 797 ze znaczkiem 1. kpc: Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
  2."Windykatorzy nie mogą domagać się od dłużników zapłacenia należności, które uległy już przedawnieniu."
  Oczywiście, że można dochodzić, w tym na drodze sądowej, przedawnionej wierzytelności. Zarzut przedawnienia to uprawnienie, a nie obowiązek dłużnika. Sąd nie bierze pod uwagę przedawnienia z urzędu. Wystarczy, że dłużnik nie podniesie zarzutu, choćby z niewiedzy. Po spełnieniu świadczenia celem zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu nie można żądać zwrotu świadczenia. Wierzyciel nie ma chyba jeszcze obowiązku pouczać dłużnika o możliwościach uchylenia się od zapłaty.
  3. "W wezwaniach pojawiają się również groźby, że o długu dowiedzą się sąsiedzi, współpracownicy, pracodawca."
  A jak ma się o długu nie dowiedzieć pracodawca, jeśli komornik zobowiąże go do zabezpieczenia roszczenia na wynagrodzeniu dłużnika, a później będzie z wynagrodzenia prowadził egzekucję?
  4."Konsumenci powinni pamiętać, że tak naprawdę firmy windykacyjne nie mają zbyt wiele uprawnień względem dłużnika."
  Często jest wręcz przeciwnie. Powszechną praktyką jest zawieranie z wierzycielem umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Wówczas to firma windykacyjna jako cesjonariusz staje się wierzycielem i ma takie same uprawnienia jak cedent.
  Firmy windykacyjne mają ogromną przewagę nad kancelariami w egzekwowaniu długów - przede wszystkim ze względu na sprawnie działający wywiad gospodarczy oraz specjalizację. Jaki mecenas dotrze do osoby, która ma dług wobec dłużnika klienta i jest zainteresowana zakupem przedawnionej wierzytelności, bo będzie mogła ją potrącić?
  Wniosek - bardzo niski poziom artykułu. Roi się do błędów i nieścisłości, jeśli to są błędy i nieścisłości, bo trudno mi uwierzyć, aby prawnik praktyk mógł ich tyle popełnić i tak podstawowych.

 • p(2009-06-03 18:25) Odpowiedz 00

  jak zwykle poziom publikacji- żałosny.g...no ma to wspólnego z rzeczywistoscia

 • zzz(2009-06-03 19:07) Odpowiedz 00

  Przeczytałem dopiero pierwszą stronę komentarzy, ale już uśmiałem się dość mocno, np. "dłużnik...ukradł". Proszę państwa ryzyko zobowiązań jest po stronie i dłużnika, i wierzyciela, dlatego niech cierpią ci co pożyczają na prawo i lewo.

 • jaaaaa(2009-06-03 20:02) Odpowiedz 00

  dla antoniego... Mam dla ciebie małą sugestie sprzedaj komputer z którego korzystasz i idź spłać komornikowi zadłużenie... komornik NIE umorzy ci zadłużenie, ewentualnie zawiesi egzekucje na okres w którym cie nie będzie... i jak wyjdziesz dalej będziesz nabijał kasę komornikowi... pogratulować

 • ***(2009-06-03 19:42) Odpowiedz 00

  @zzz
  są dłużnicy, którzy zawierają umowy, mimo że doskonale zdają sobie sprawę z niemożliwości wywiązania się z nich albo nie chcą się wywiązać. to jest przestępstwo oszustwa i nie ma co się śmiać z oszukanych, którzy niepoprawnie nazywają taki czyn kradzieżą. ustawodawca w takich przypadkach jakoś nie podziela poglądu, że ten kto zawiera umowę z nieuczciwym kontrahentem jest sam sobie winien.

 • emerytka(2009-06-03 20:02) Odpowiedz 00

  Prosze o informacje dotyczace windykacji,kiedy jaki jest okres przedawnienia sprawy?Moja ciagnie sie od 2001 r.Po okresie wyczekiwania komornik wszedl na moja emeryture po 6 latach,naliczajac odsetki.Windykacji wogole nie powinno byc,gdyz sprawa odbyla sie zaocznie,w niewlasciwym rewirze sadowym ,niezgodnym z moim miejscem zamieszkania. Ja nie jestem praktycznie zadnym dluznikiem.Posrednik nieruchomosci z naruszeniem prawa wyegzekwowal nienalezne mu pieniadze.nie posredniczyl w sprzedarzy mieszkaniai,uzyskal wyrok obciazajacy mnie u znajomego skorumpowanego sedziego. okrada mnie bezkarnie przez okr.2 lat

 • Irena Anna(2009-06-03 20:08) Odpowiedz 00

  Konstytucja okre4śla że każdego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu. W tej sytuacji można mówić jedynie o domniemanym dłużniku, chyba że uzna roszczenie. Nie interesuje ich fakt że wierzyciel fałszował zapisy w dokumentach i to powoduje że nie może podać sprawy do Sądu ale przekazuje sprawę windykatorom. Co robią windykatorzy. Otóż jakieś niedowartościowane dziewczęta dostały trochę władzy, dzwonią do kogoś do domy i traktują jak śmiecia. Przusyłana kore4spondencja jest na żenująco niskim poziomie z nawet nie odnosi się do konkretnej sprawy.Jednak napuszone windykatorki nie odpowiadają nawet na kierowane do nich pisma bo ich interesuje wyłącznie uznanie długu.Liczne głuche telefony wykonywane do domniemanego dłużnika. To wszystko dzieje się w cywilizowanym świecie XXI wieku.Nie potrafią nawet uzasadnić swego roszczenia bo liczą że uda im się kogoś zastraszyć.

 • gripp(2009-06-03 20:24) Odpowiedz 00

  A ja Wam napiszę, że nie zawsze dłużnik w mniemaniu firm windykacyjnych jest dłużnikiem w rzeczywistości - firmy te kupują kota w worku przychodząc do przedsiębiorstw i skupując wszystko jak leci. Mam osobiście sprawę z windykatorem, który uważa, że ja mu jestem winien pieniądze, a nie jestem, bo - i teraz w telegraficznym skrócie:
  1) "dług" miał powstać na skutek braku zapłaty faktur u jednej z większych firm świadczących usługi telekomunikacyjne - zobowiązanie obejmuje dwie faktury - jedną za usługi internetowe i drugą za telefon (abonament i telefon)
  2) faktura za internet została zakwestionowana - złożono reklamację ---> brak odpowiedzi 2 ciągu 30 dni pociąga za sobą przyjęcie reklamacji - polsie prawo jak ktoś chce niech sobie poczyta...Firma nie odpowiedziała, zatem reklamację przyjmuje się za uznaną i roszczenia wynikającego z faktury nie ma. Pierwsze ale wyjaśnione
  3) Druga faktura obejmowała opłatę za abonament i rozmowy i także zostało zakwestionowane i złożono reklamację, którą przyjęto "od ręki". Reklamacja dotyczyła opłaty za abonament za okres, w którym już nie obowiązywała umowa (zmieniałem aktualnie numer w związku z tym jak mogłem płacić abonament za usługę, z której zrezygnowałem...?!) Reklamację przyjęto, opłaciłem fakturę numer dwa w kwocie pomniejszonej o kwotę sporną
  4) Może się wydawać, że sprawa się skończyła, ale nie...PRzyszedł windykator i skupił wszystko jak leciałom, a że firma telekomunikacyjna ma wielki bałagan w papierach to i sprzedała moje dwie faktury - pierwszą wspomnianą w punkcie 2) oraz drugą (z 3) ) ale w wysokości wraz z abonamentem bez przekazania informacji o tym, iż były reklamacje etc. Winna bałaganowi jest firma telekomunikacyjna, bo nikomu się nie chciało zrobić u siebie, po pierwsze, korekty faktury o wartość abonamentu, a po drugie nikt nie zajął się reklamacją w wymaganym czasie - odpowiedź przyszła w terminie przekraczającym 30 dni - ale co mnie to obchodzi (do oburzających się, żem cwaniak itd.: była również pozytywnie rozpatrzona)

  Przychodzi windykator-kupuje wierzytelność i chce ode mnie ściągnąć pieniądze, które zupełnie się mu nie należą. I co?! Jestem dłużnikiem, czy nie jestem?! Ja im tłumaczę, przesyłam odpowiednie dokumenty, a oni lecą dalej w swoją gierkę i swoje twierdzą...Sprawa skończy się albo w sądzie cywilnym, gdzie zamierzam powalczyć z taką firmą (w najgorszym wypadku sąd potwierdzi przedawnienie, którem nomen omen już zostało osiągnięte), albo dam prokuraturze odpowiednie dokumenty, by zajęła się próbą wyłudzenia...Ja mam już dosyć łagodnej drogi dialogu...

  W kwestii końcowej...Może trochę więcej powściągliwości w ferowaniu wyroków (od tego są sądy) i nie każdy kto ma na pieńku z jakąś tam śmieszną firmą windykacyjną jest nieuczciwy i złodziej...Jak przeczytałem opinie na forum to trochę się zdziwiłem jacy to wszyscy tu uczciwi siedzą i od złodziei innych wyzywają i mnóstwo dobrych rad mają dla "dłużników" - może to pracownicy takich firm, o których był artykuł?!

  I jeszcze jedno - ktoś wspominał o tym, że i tak koniec końców rachunek jest taki, że zadłużenia przekładają się na innych - na przykładzie długów w bankach i podnoszenia kosztów kredytów...Otóż, dlaczego mam płacić za coś, co się komuś nie należy-państwo prawa daje mi możliwość przeciwstawienia się. Czy gdyby ktoś dziś powiedział - wyjmijmy z kieszeni po 50 tys. PLN to wyjęlibyśmy?! Raczej nie - istnieją pewne zasady, które obowiązują każdego i każdy ma prawo z nich korzystać. Kończąc napiszę, że jeśli ktoś wyciągnałby do mnie rękę po 1 złotówkę, która mu się nie należy, nie dałbym mu - nie dlatego, że nie mam, ale dla samej zasady...

 • Rafał S. (Pieczęć windykacyjna)(2009-09-14 12:36) Odpowiedz 00

  Pieczęć windykacyjna

  Witam,

  Rozważam zatrudnienie profesjonalnej kancelarii prawnej do egzekwowania zatorów płatniczych.
  Mam masę drobnych dłużników, więc niekoniecznie chodzi mi tylko o sprawy sądowe,
  ale również o możliwość wcześniejszego pokazania klientom, że w razie czego
  sprawa trafi do profesjonalistów.

  Na stronie Skarbiec.Biz znalazłem coś takiego:

  "Ponadto, naszym stałym klientom oferujemy możliwość korzystania z pieczęci windykacyjnej
  Kancelarii, zwierającej komunikat "Brak zapłaty w terminie spowoduje przekazanie
  sprawy do windykacji Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz". Tego rodzaju stempel stanowi
  jasny sygnał, że w przypadku niespłacenia należności w terminie, zobowiązanie
  bezzwłocznie trafi do windykacji prowadzonej przez prawników.
  Wiedza ta wpływa na dłużników dyscyplinująco i mobilizująco."

  http://www.kancelaria.skarbiec.biz/uslugi/windykacja.html

  Czy ktoś ma doświadczenie z podobnymi pomysłami?
  Czy jest szansa, że to będzie działało dyscyplinująco?

 • Ziutek(2009-06-03 13:41) Odpowiedz 00

  czy abonament radiowo -telewizyjny jako świadczenie okresowe ulega przedawnieniu

 • Agula1704(2009-09-16 15:39) Odpowiedz 00

  Mam problem,
  Zamówiłam przez internet bieliznę, nie otrzymałam jej po 3 miesiacach doszło coś do mnie zwykłym listem p otwarciu okazało się ze to nie jest to co w lutym czy marcu zamawiałam. zadzwoniłam do tej firmy i powiedziałamz ę nic nei zamawiałam a coś do mnei doszło powiedziano mi abym odesłała a więc odesłałam zwykłym listem tak jak otrzymałam to
  teraz żądają ode mnie zapłaty twierdząc że nie otrzymali zwrotu , czy mają do tego prawo? w jaki sposób mogę się bronić od zapłaty ?
  za wszelka pomoc dziękuję

 • windykator(2009-09-22 14:20) Odpowiedz 00

  do GIGO odnośnie KRD

  Ludzie KRD to taka sama spółka jak inne firmy windykacyjne !!!
  Wszystkie te rejestry i listy dłużników to totalna bzdura !!!
  Raporty o zadłużeniu itd. - kompletny idiotyzm nie mający odzwierciedlenia w stanie faktycznym.
  Wszystkie firmy, które zastraszają dłużników, używają symboli narodowych, barw i nazw sugerujących jakieś powiązanie z instytucjami Państwowymi powinny oberwać za to po uszach!!!
  Stwierdzenia typu: działamy pod nadzorem ministra itd. - totalna bzdura i wykorzystywania niewiedzy społeczeństwa. W tym kraju każda spółka w jakimś sensie działa pod nadzorem ministra !!!
  Nie dajcie się zwariować !!!
  Sam zajmuję się windykacją i szl... mnie trafia jak czytam o tych wszystkich patetycznych qasi państwowych organizacjach razem z ich rejestrami, rankingami i wszechobecnym naginaniem prawa !!!

 • renia(2009-10-01 17:13) Odpowiedz 00

  Ależ w tych komentarzach obrodziło we wszelkiej maści idiotów nieznających w ogóle tematu! (to do tych, którzy bezkrytycznie bronią tzw. firm windykacyjnych).
  Ja kupilam samochód na kredyt w dawnym Big Banku Gdańskim (obecnie Bank Millenium) 8 lat temu.
  W międzyczasie, nie wiem w jaki sposób, BEZPRAWNIE "wmieszał" się w moje zobowiązanie niejaki Santander Consumer Bank. Kredyt został spłacony (spłacałam sumiennie wszystkie raty bez żadnych opóźnień na konto Millenium-posiadam wszelkie dowody), aż tu nagle kilka miesięcy temu zaczęły przychodzić pisemka i telefoniki z kilku tzw.firm windykacyjnych - Kruk, Intrum, Cent. Pisemka wzywają do spłaty "należności" w kwocie około1000PLN (?!) na rzecz Santander Consumer Bank!
  Wszelkie informacje i dyskusje z nimi (tzn. z firmami windykacyjnymi) spełzają, póki co, na niczym, a santander w ogóle nie reaguje na żadne pisma. Ale ta sprawa oczywiście znajdzie swój finał w adekwatnych instytucjach - nie myślę zostawiać jej samej sobie. I niech nikt mi nie pisze o UCZCIWOŚCI tzw.firm windykacyjnych, bo fakty mówią same za siebie. A swoją drogą hiszpańskiego pożal się Boże banku Santander C.B. też nikomu bym nie poleciła...

 • bj(2009-10-29 22:12) Odpowiedz 00

  Komornik zajął mi konto osobiste , na które wpływa tylko moja renta wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym . Na koncie tym nawet nie mogłam zrobić 5 zł debetu ,więc jak możliwe to było -nie wiem .tym bardziej ,że nie otrzymałam żadnego pisma od komornika.Nie mogę podjąć renty ,choruję ciężko na wzrok i astmę oskrzelową. Chyba przyjdzie zdechnąć z głodu i bez leków...

 • Krakus(2010-01-16 18:39) Odpowiedz 00

  Uwagi do 40.
  Niektóre z wymienionych przypadków to nie są przedawnienia, lecz okres możliwości dochodzenia roszczenia, np. o naruszenie posiadania.
  Różnica polega na tym, że na przedawnienie dłużnik musi się powołać, żeby z niego skorzystać, antomiast przekroczenie okresu możliwości dochodzenia roszczenia powoduje, że sąd z urzędu oddali pozew.

  Do tego katalogu przedawnień dodałbym przedawnienie z umowy przewozu osób, które zachodzi po roku od wykonania umowy. Znaczy to, że jeśli zakład komunikacji lub PKP lub inni przewoźnicy wniosą pozew o zapłatę mandatu po upływie roku od daty przewozu, to można powołać się na przedawnienie.

 • Krakus(2010-01-16 18:46) Odpowiedz 00

  Dług zasądzony wyrokiem lub nakazem zapłaty przedawnia się po 10 latach od daty wyroku, a jeśli dotyczył świadczeń okresowych, to po 3 latach.
  Każda jednak czynność przedsięwzięta przed powołanym do tego organem, mająca na celu wyegzekwowanie długu lub ustalenie majątku przerywa bieg przedawnienia, i od tej pory zaczyna ono biec na nowo.
  Jeśli zatem wierzyciel zawsze przed upływem terminu przedawnienia podejmie odpowiednie czynnoścu egzekucyjjne, to dług nigdy się nie przedawni. Potem przejdzie na spadkobierców.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama