ANALIZA

Gminy i województwa szukają dodatkowych źródeł pozyskiwania pieniędzy. Skutecznym rozwiązaniem jest w wielu przypadkach emisja obligacji komunalnych.

– Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 20 maja 2009 r., przyjęto zaproponowaną przez prezydenta uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, zwanych III Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – mówi Jan Machowski z Urzędu Miasta Krakowa. Dodaje, że władze miasta uznały, że korzystniejsze dla miasta jest wyemitowanie obligacji na rynku krajowym.

– W obecnie panującej sytuacji na rynkach kapitałowych pozyskanie kredytu w bankach komercyjnych jest o wiele trudniejsze. Z przeprowadzonego przez miasto rozeznania wynika, że zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów obligacjami Krakowa wynosi 300 mln zł. Jest zatem duże – podkreśla Jan Machowski. Dodaje, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sześciomiesięcznej stawce WIBOR.

Z kolei Rada Warszawy przyjęła 23 kwietnia tego roku uchwałę o wyemitowaniu przez miasto w 2009 roku na rynku zagranicznym i krajowym obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż równowartość około 1,5 mld zł.

Na rynku zagranicznym mają być wyemitowane obligacje pięcioletnie i dziesięcioletnie z terminem wykupu odpowiednio w 2014 oraz 2019 roku. Na rynku krajowym natomiast w ofercie publicznej będą wyemitowane obligacje o terminie zapadalności od pięciu do dwunastu lat z terminem wykupu odpowiednio od 2014 do 2021 roku.

Przypomnijmy, że niedawno Warszawa sprzedała na rynku zagranicznym obligacje za 200 mln euro. Ich oprocentowanie to 6,875 proc. Będą one notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Ostatnia emisja obligacji Poznania miała miejsce w grudniu 2007 r. Ich łączna wartość wyniosła 125 mln zł. Zostały skierowane do inwestorów indywidualnych. Jak poinformowano GP w Urzędzie Miasta Poznania, wykup obligacji nastąpi w grudniu 2012 r. Na razie Poznań nie planuje kolejnych emisji.

– Ostatnio przedstawiciele kilku miast zadeklarowali, że zainteresowani są emisją obligacji – podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Zwraca uwagę, że dotychczas obligacje miejskie szybko znajdowały nabywców. Kupowały je przede wszystkim instytucje finansowe.

Okazuje się jednak, że na emisję obligacji decydują się nie tylko miasta. Sejmik Województwa Mazowieckiego 8 września 2008 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji w 2008 roku. Jednak z powodu kryzysu finansowego na rynku międzynarodowym decyzja o emisji obligacji została przesunięta na 2009 rok. Zgodnie z uchwałą Sejmiku z 16 marca 2009 r. w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na rynku zagranicznym w 2009 roku, województwo to wyemituje obligacje na rynku zagranicznym na kwotę w euro, stanowiącą równowartość nie więcej niż 360 mln zł, z wykupem w latach 2017–2019.