ZMIANA PRAWA

Sejm przyjął nowelizację art. 411 par. 3 kodeksu spółek handlowych. Ma ona wzmocnić pozycję akcjonariuszy mniejszościowych. Możliwe będzie obniżenie progu do 1/10 ogółu głosów, powyżej którego akcjonariusz pakietowy nie będzie miał prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Zsumują się przy tym uprawnienia z tytułu własności akcji z wynikającymi z innych tytułów, np. z zastawu czy użytkowania. Obecnie ta granica wynosi 20 proc.

Wprowadzona zmiana nie powinna negatywnie wpływać na interes Skarbu Państwa, ponieważ tam, gdzie ma on udziały większościowe, jego przedstawiciele będą mogli nie dopuścić do zmiany statutu (operacja wymaga bowiem co najmniej 3/4 łącznej liczby głosów). W spółkach zaś, w których SP ma wyłącznie kilkuprocentowe resztówki, jego pozycja będzie chroniona wskutek ewentualnych zmian, tak jak pozostałych drobnych akcjonariuszy.

Ważną zmianą jest doprecyzowanie, że do liczby głosów, jakimi dysponuje akcjonariusz – w razie obliczania progu ograniczeń – dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub np. użytkownikowi. Co więcej, gdyby statut spółki wprowadził blokadę z pakietu przekraczającego 10 proc. głosów, ograniczenie powinno dotyczyć także osób niebędących właścicielami akcji, a jedynie dysponujących prawem głosu na podstawie innych tytułów prawnych.

Przegłosowana zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.