Urząd zbadał regulaminy 30 firm kurierskich. Zdaniem regulatora coraz częściej bowiem korzystamy z ich usług, choćby dlatego, że częściej dokonujemy zakupów w sieci. W zeszłym roku zakupy w ten sposób zrobiło 66 proc.

"U wszystkich skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości (...) Wyniki kontroli świadczą o tym, że pozycja konsumentów na rynku usług kurierskich nie jest zadowalająca" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Według urzędu, głównym problemem jest brak jasnej informacji o rodzaju świadczonej usługi, czy jest ona traktowana jako usługa pocztowa czy przewozowa. To ważne, bo w przypadku tej pierwszej usługi, to przedsiębiorca określa okoliczności uznania usługi za niewykonaną oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Natomiast w przypadku usługi przewozu to prawo przewozowe jasno określa zasady dochodzenia roszczeń.

UOKiK zakwestionował również postanowienia, które utrudniają dochodzenie reklamacji. Chodzi na przykład o zobowiązanie konsumenta do dołączenia dodatkowych dokumentów nie wymienionych w regulaminie, których brak powoduje nierozpatrzenie reklamacji.

"Część z analizowanych regulaminów zawierało postanowienia, które ograniczały odpowiedzialność kuriera za utratę, opóźnienie czy też niedostarczenie przesyłki, wyznaczając górną granicę odszkodowania" - informuje UOKiK w komunikacie.

Firmy ograniczają swoją odpowiedzialność za utratę, ubytek i uszkodzenie przesyłki w czasie od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania odbiorcy, do odszkodowania w wysokości np. 100 zł. Tymczasem prawo przewozowe mówi, że w przypadku opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapłacić odszkodowanie do wysokości podwójnej opłaty za transport. W przypadku wystąpienia szkody, firma powinna zapłacić odszkodowanie do wysokości wartości przesyłki.

Urząd zakwestionował również ustalanie przez firmy kurierskie terminu, po upływie którego konsument nie może dochodzić swoich roszczeń.

"W wyniku przeprowadzonego badania prezes UOKiK (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - PAP) wszczęła do tej pory postępowania przeciw 12 przedsiębiorcom z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Przygotowywane jest 14 kolejnych" - napisał urząd w raporcie.

UOKiK przypomina, że przed nadaniem przesyłki konsument powinien zapoznać się z regulaminem usługi i upewnić się, jakiego rodzaju umowę zawiera - pocztową czy przewozową. W tym celu ma prawo domagać się wyraźnego oznaczenia charakteru usługi w liście przewozowym, ponieważ od tego zależy tryb reklamacyjny oraz wysokość ewentualnych roszczeń.

W przypadku usług pocztowych pomoc można uzyskać w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumentów z przedsiębiorcami, jak również przed działającym przy prezesie UKE sądem polubownym.

W razie spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy pomocy udzielają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów czy organizacje pozarządowe: Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady można uzyskać również pod numerem infolinii 0 800 800 008.