Więcej pracy dla Prokuratorii

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przybędzie obowiązków. Będzie wykonywać zastępstwo procesowe także w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł.

Polska naruszyła prawo wspólnotowe

Ograniczenie w odliczaniu zagranicznych składek zdrowotnych, które istniało w ustawie o PIT do 30 listopada 2008 r., było niezgodne z prawem UE.

Resort wezwie kandydata do uzupełnienia dokumentów

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie certyfikatu księgowego bez informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, będą musiały dosłać ten dokument.

Abonamenty medyczne nie są przychodem pracownika

Nieodpłatne świadczenia w postaci pakietu medycznego od pracodawcy nie stanowią przychodu pracownika, więc pracodawca nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczek.

Sprzedaż działek budowlanych przez rolnika bez zwolnienia

Jeżeli podatnik prowadzi działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy, musi zapłacić VAT od sprzedaży działek budowlanych.

Wniesienie aportu do spółki podlega podatkowi

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego lub cywilnego jest opodatkowane według stawki właściwej dla usługi lub towaru będącego przedmiotem aportu.

Dokupując energię, można być nabywcą końcowym

Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby, staje się nabywcą końcowym.

Wcześniejsze emerytury do 2032 roku

Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach prawie przez ćwierć wieku będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne będące nową formą wcześniejszej emerytury.

Nie dla każdego emerytura przed rozwiązaniem umowy o pracę

Nie wszystkie osoby, które chcą skorzystać z emerytury, mogą ją otrzymać bez rozwiązania wcześniej umowy o pracę.

Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół, wychowawców, konsultantów

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5 proc. i nie wyższej niż 100 proc. jego pensji.

Sport zawodowy dla dziecka z orzeczeniem lekarskim

Dzieci i młodzież do 21 roku życia, którzy chcą uprawiać określoną dyscyplinę sportu, muszą przejść przez wstępne badania lekarskie.

Prawo opiekuna prawnego do wynagrodzenia okresowego

Ośrodek pomocy społecznej wypłaci świadczenie pieniężne osobie sprawującej opiekę nad małoletnim. Ma to zachęcić większą liczbę osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego.

Starosta koordynatorem

Koordynację działań związanych z przygotowaniem zawodowym dorosłych powierzono starostom.

Możliwość nagrania przebiegu kontroli

W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli po uprzednim poinformowaniu przedsiębiorcy może być utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

Wysokość strat do obowiązkowego udowodnienia przed sądem

Jeżeli inspektorzy kontrolujący firmę naruszą przepisy i na skutek tego przedsiębiorca poniesie szkodę, ma on prawo ubiegać się o odszkodowanie. Musi on jednak udowodnić przed sądem, jakie faktycznie poniósł straty.

Pismo z błędami formalnymi do naprawienia, a nie do odrzucenia

Przedsiębiorca reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu gospodarczym nie powinien się obawiać, że przegra sprawę z powodu błędów formalnych popełnionych w złożonym piśmie. Sąd musi wezwać go do ich naprawienia.

Nielegalna zmiana zagrożona karą grzywny liczonej od metra

Inwestor, który będzie chciał dokonać zmiany sposobu użytkowania budynku, będzie musiał wystąpić z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Za nielegalną zmianę może on zostać ukarany grzywną w wysokości 100 zł za każdy mkw. budynku.

Ponowna rejestracja po odejściu od projektu

Jeżeli w trakcie budowy inwestor dopuści się istotnych odstąpień od projektu, to na nowo będzie musiał wystąpić do starosty o zarejestrowanie inwestycji. W przypadku mało istotnych zmian inwestor będzie musiał dokonać jedynie odpowiednich korekt w projekcie.

Trzy lata na rozpoczęcie budowy od zarejestrowania inwestycji

Jeżeli inwestor w ciągu trzech lat od rejestracji inwestycji nie przystąpi do budowy, starosta wykreśli ją z rejestru. Inwestor będzie musiał wtedy ponownie złożyć wniosek o zarejestrowanie inwestycji.

Modyfikacja systemu finansowania robót

Środki na budowę dróg krajowych będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Będzie je można także przeznaczać na prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i ochronę dróg.

Zawodowcy prac podwodnych po egzaminach z teorii i praktyki

Prace podwodne wykonują nurkowie trzech klas, nurkowie saturowani, kierownicy prac podwodnych dwóch klas i operatorzy systemów nurkowych. Wszyscy muszą być zdrowi, wykazać się praktyką, powinni odbyć szkolenia oraz zdać egzaminy.

Konieczna zmiana opisu zakresu prowadzonej działalności

Najpóźniej do końca III kwartału 2009 r. zakres działalności wszystkich firm powinien być zapisany w systemie REGON według nowej klasyfikacji. Podmioty działające na rynku od kilku lat, które nie złożą na czas wniosków, zostaną przeklasyfikowane z urzędu.