Trwa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Skończy się na 24 godziny przed dniem wyborów. Komitety zarejestrowały już listy wyborcze.

Ocena, czy dane działania stanowią agitację na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej, zależy od tego, czy mają one znamiona agitacji na rzecz konkretnej partii politycznej i celów programowych określonych w programie partii, która utworzyła komitet wyborczy lub wchodzi w skład koalicji wyborczej.

– Dokonanie oceny konkretnych zdarzeń jest możliwe po ich zajściu, nie zaś na podstawie doniesień medialnych poprzedzających zdarzenie – mówi Ferdynand Rymarz, przewodniczący PKW.

Ordynacja wyborcza do PE stanowi, że jeżeli rozpowszechniane materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi w okresie kampanii wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na posła do PE ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

● zakazu rozpowszechniania takich informacji;

● przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

● nakazania sprostowania takich informacji;

● nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

● nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.

Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek na łamanie przepisów Ordynacji, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje środek prawny i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin na koszt zobowiązanego. W razie niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin sąd, na wniosek zainteresowanego, zarządza ich publikację na koszt zobowiązanego, w trybie postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna

● Ustawa z 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 25, poz. 219 z późn. zm.).