Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca na starych zasadach.

- Bezpośrednim powodem pozostania przy niezmienionej ordynacji do Parlamentu Europejskiego jest brak podpisu prezydenta pod uchwaloną 12 lutego ustawą nowelizującą - mówi dyrektor Beata Tokaj z Krajowego Biura Wyborczego.

Nowelizacja przewidywała dwudniowe głosowanie oraz możliwość oddania głosu przez pełnomocnika osoby powyżej 75 roku życia lub niepełnosprawnej. Prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, podnosząc zastrzeżenia dotyczące m.in. złamania zasady bezpośredniości wyborów.

- Prezydent nie złamał procedury. Miał prawo poddać kontroli nowe przepisy ordynacji - mówi dr Jarosław Zbieranek z Instytutu Spraw Publicznych. - Jednak głosowanie dwudniowe i przez pełnomocnika podniosłoby frekwencję wyborczą. W ten sposób pozbawiono możliwości głosowania około 2 mln osób. Nowelizacja była adresowana do ludzi pracujących, wyjeżdżających, starszych lub niepełnosprawnych.

- Wybierać będziemy o czterech deputowanych mniej niż pięć lat temu - tłumaczy Piotr Wolski, attaché prasowy Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. - W związku z przystąpieniem do Wspólnoty Bułgarii i Rumunii zgodnie z Traktatem Nicejskim Polska będzie miała w Parlamencie Europejskim 50 posłów. Gdyby wszedł w życie Traktat Lizboński - mielibyśmy 51 przedstawicieli.

Tego typu zmiany wynikają bezpośrednio z zasady nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym państw członkowskich.

W polskich wyborach do PE mogą uczestniczyć obywatele innych państw członkowskich Unii niebędący obywatelami polskim. Takie osoby muszą najpóźniej w dniu głosowania skończyć 18 lat oraz na stałe zamieszkiwać w Polsce. Powinny one zostać wpisane do rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu.

Europosłów wybiera się co pięć lat. Nie mogą oni łączyć mandatu europosła z innymi funkcjami w organach władzy wykonawczej i ustawodawczej w Polsce.

Postanowienie prezydenta o zarządzeniu wyborów ogłasza się w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

• Ustawa z 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219).