Czy intercyza uchroni majątek upadłego

Mąż prowadził działalność gospodarczą i wkrótce ogłosi upadłość. Gdy w firmie zaczęło się źle dziać, postanowiliśmy zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej. Syndyk wytłumaczył mi, że skoro umowa została zawarta niedawno, to nie uchroni mojego majątku, nawet już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Czy intercyza będzie skuteczna w stosunku do masy upadłości?

Tak

ale tylko pod warunkiem, że małżonkowie sporządzili ją co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Małżonek upadłego będzie mógł wówczas liczyć na uwzględnienie swoich roszczeń, ponieważ będzie występował w charakterze wierzyciela upadłego. Bezskuteczna w stosunku do masy upadłości będzie również rozdzielność majątkowa, która powstała na skutek orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Wyjątek od tej zasady zostanie dopuszczony wówczas, gdy pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonek złożył do sądu co najmniej na dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Natomiast małżonkowie, między którymi istniała wspólność majątkowa w momencie ogłoszenia upadłości męża, muszą liczyć się z tym, że z mocy prawa powstanie między nimi rozdzielność majątkowa. W takim przypadku do masy upadłości nie wejdą jednak przedmioty służące małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, mimo że są objęte majątkową wspólnotą małżeńską. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyła przedmiotów służących do prowadzenia takiej działalności, które zostały nabyte z majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podstawa prawna

● Art. 53 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

● Art. 124 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy zniesienie separacji utrzymuje rozdzielność
- Czy można żądać wyrównania dorobków
- Czy majątek osobisty nie zostanie podzielony
- Czy dłużnik odpowiada majątkiem wspólnym
- Czy intercyza jest zawsze skuteczna

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.