Według projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przekazanego Radzie Ministrów w styczniu przez resort zdrowia, reklamy piwa będą mogły być emitowane w mediach wyłącznie między godz. 23 a 6. W sklepach ma pojawić się więcej informacji o szkodliwości alkoholu i zakazie jego sprzedaży osobom do 18. roku życia.

Projekt wprowadza także obowiązek poddania osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień badaniom lekarskim oraz obowiązek natychmiastowego wezwania pogotowia w przypadku złego stanu zdrowia nietrzeźwego.

Rozbudowano też przepisy dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych.

Ma zostać też wprowadzone ograniczenie orzekanego przez sąd przymusowego leczenia alkoholików, m.in. do tych, którzy popełnili przestępstwo.

Obecnie osoby uzależnione od alkoholu sąd rejonowy może zobowiązać do poddania się leczeniu, gdy na przykład w tej sprawie - na wniosek rodziny uzależnionego - wystąpi prokurator. Sąd może zobowiązać do leczenia osoby, które z powodu alkoholu "powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny".

Ministrowie zajmą się też projektem uchwały w sprawie przyznania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, przeznaczonych na promocję za granicą obchodów 20. rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowej oraz 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Rząd rozpatrzy projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.

Ministrowie zajmą się projektem rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby.

Ministrowie wysłuchają również informacji uzupełniającej do dokumentu pt. "Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015" oraz informacji na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.