Oprócz dyskusji na temat planowanych zmian w prawie na posiedzeniu wręczono powołania do składu Rady oraz omówiono podstawowe działania i tematy, jakie będą poruszane na kolejnych posiedzeniach.

Przedstawiciele resortu poinformowali m.in., iż w ministerstwie na początku kwietnia stworzono zespół do spraw opracowania zmian w zakresie ochrony pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ma on przeanalizować aktualne przepisy prawne dotyczące tej kwestii i przedstawić propozycje zmian. Planowane jest m.in. stworzenie telefonu interwencyjnego dla ofiar przemocy domowej. Dzięki temu telefonowi ofiara zgłaszałaby jakiekolwiek próby naruszania prawa i np. warunków zwolnienia przez skazanych sprawców przemocy w rodzinie.

"Chcemy, aby przepisy o telefonicznej linii wsparcia weszły w skład ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" - powiedział wicedyrektor departamentu wykonania orzeczeń i probacji w ministerstwie, Sławomir Pałka.

Członkowie Rady zwracali jednak uwagę, że interwencje z takiego telefonu byłyby de facto zgłaszaniem przestępstw. Dlatego, według nich, pomysł trzeba dokładnie rozważyć, aby nie powielać działań i kompetencji instytucji już istniejących, np. policji.

Jak powiedziała dziennikarzom sędzia Anna Maria Wesołowska, uczestnicząca w pracach Rady, rozszerzona powinna zostać także instytucja opiekuna dziecka-ofiary. "Ona już funkcjonuje w trzech okręgach sądowych w Polsce, dziecko skrzywdzone ma przez cały proces przydzielonego opiekuna, wolontariusza, który udziela prawnego i psychologicznego wsparcia" - zaznaczyła.

Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem powołał w marcu minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. W jej skład wchodzi 17 osób - m.in. prokuratorzy, sędziowie, naukowcy oraz przedstawiciele ministerstwa i instytucji społecznych świadczących pomoc pokrzywdzonym. Rada ma opiniować projekty nowych przepisów chroniących prawa ofiar przestępstw oraz inicjować służące temu zmiany prawa i działania resortu.

"Klucz doboru członków Rady był jeden, wybraliśmy osoby najbardziej reprezentatywne dla określonych obszarów problemu, z którym chcemy się zmierzyć" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Dodał, że spotkania Rady będą odbywały się raz w miesiącu.

Jak poinformował min. Czuma, skład Rady nie jest ostateczny. Docelowo ma ona liczyć 20 osób, na poszczególne posiedzenia mają być także zapraszane osoby, które będą ekspertami odnośnie omawianych tematów. Podczas dyskusji zaproponowano, aby do składu Rady zaprosić przedstawicieli policji, Kościoła i samorządów terytorialnych.