Inicjatywa - jak informuje w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów CIR - jest elementem przygotowywanej przez PO reformy administracji publicznej.

Zgodnie z projektem, na wojewodzie spocznie większa niż dotychczas odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nastąpi również wzmocnienie funkcji kontrolnych wojewody.

Na podstawie nowych przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., wojewoda będzie mógł żądać od organów administracji rządowej informacji i wyjaśnień o ich działalności.

Wojewoda będzie zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży

Oznacza to, że oprócz kierowania jej działalnością, będzie ją kontrolował i odpowiadał za rezultaty pracy.

Zgodnie z projektem, organy administracji niezespolonej, czyli np. dowódcy okręgów wojskowych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, będą zobowiązani do składania wojewodom rocznych sprawozdań ze swej działalności. W szczególnych sytuacjach wojewodowie będą mogli je kontrolować.

"Dla uproszczenia struktur administracji rządowej w województwie oraz ograniczenia kosztów jej funkcjonowania rząd proponuje likwidację delegatur urzędów wojewódzkich" - czytamy w komunikacie CIR.

Rząd chce też wprowadzić kryteria, jakie muszą spełnić kandydaci na stanowiska wojewody i wicewojewody. Zaostrzone będą wymogi kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla kandydatów na wojewodów.

Wojewoda czyli magister

Będą oni musieli mieć m.in. tytuł magistra, 3-letni staż pracy w kierowaniu zespołem i cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Nadzór nad wojewodami sprawować będzie szef rządu, który dokonywać będzie okresowej oceny ich pracy pod kątem zgodności z polityką rządu. Natomiast legalność, rzetelność i gospodarność sprawdzi minister spraw wewnętrznych i administracji.

Przygotowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.