Prezes UOKiK uznał działanie korporacji za praktykę ograniczającą konkurencję i nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 215 tysięcy złotych. Samorząd odwołał się od decyzji Urzędu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w wydanym 19 września 2007 roku wyroku podtrzymał rozstrzygnięcie UOKiK.

Następnie Izba Architektów złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego

Sąd podtrzymał wcześniejsze postanowienie, zmieniając jedynie wysokość kary finansowej nałożonej na Izbę i obniżył jej wysokość do 50 tysięcy złotych.

Jeszcze w trakcie prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania samorząd architektów zmienił kwestionowane przez Urząd postanowienia. Jednak również zmodyfikowane klauzule budziły zastrzeżenia, co do zgodności z prawem antymonopolowym.

Ostatecznie Izba Architektów podjęła decyzję o zawieszeniu obowiązywania kwestionowanych przez UOKiK postanowień do czasu uchwalenia nowelizacji Kodeksu Etyki Zawodu Architekta.