SENTENCJA

Wydatki związane z nabyciem komputera oraz połączenie go z siecią internet nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osiąganych ze sprzedaży papierów wartościowych.

SYGN. AKT I SA/BK 455/06

Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji prawa. Wyjaśnił, że od 2004 roku inwestuje w papiery wartościowe na giełdzie. Od 2005 roku wszystkie zlecenia na kupno i sprzedaż akcji składa drogą elektroniczną. Jest to spowodowane niższą ceną, szybkością realizacji i większym komfortem. Częste wyjazdy utrudniają składanie zleceń oraz analizę sytuacji na giełdzie. Dlatego zdecydował się na zakup komputera przenośnego z przyłączem do sieci bezprzewodowej. Zapytał, czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu inwestycji na giełdzie można doliczyć wydatek na zakup komputera przenośnego oraz połączenie go z siecią internet?

Ostatecznie w związku ze sporem między podatnikiem a organami podatkowymi odpowiedzi na pytanie udzielił wojewódzki sąd administracyjny. Sąd potwierdził, że przedmiotowe wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osiąganych ze sprzedaży papierów wartościowych. Sąd przypomniał, że dla uznania za koszt poniesiony wydatek musi mieć związek z przychodem i na celu jego osiągnięcie. W ocenie sądu poniesienie wydatku nie może być ukierunkowane na osiągnięcie przez podatnika także innych, niezwiązanych z przychodem celów. Wydatek nie może pozostawać bez związku ze źródłem przychodów i nie może być zbędny. Nie może też mieć charakteru wydatku osobistego. Wydatki, które mogą służyć innym celom niż uzyskanie przychodu, nie mogą być w tej części uznane za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd podkreślił też, że to podatnik powinien udowodnić fakt poniesienia wydatku, jak też wykazać jego związek z przychodem.

W ocenie sądu w spornej sprawie nie jest możliwe potwierdzenie, że wydatki związane z zakupem komputera oraz połączenia go z siecią internet dotyczą wyłącznie korzystania z komputera i internetu dla potrzeb obrotu papierami wartościowymi.

W przypadku przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Zatem zdaniem sądu w przypadku podatnika, u którego przychód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie stanowi źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, za koszt uzyskania przychodów mogą być uznane wydatki, o których mowa w przepisach art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Z przepisów tych nie wynika natomiast, aby za koszt uzyskania przychodów z tego źródła przychodów mogły być uznane wydatki na zakup przenośnego komputera i podłączenie go do sieci internet.

MICHAŁ STUCZYŃSKI

gp@infor.pl