Fedak wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez jej resort z okazji pięciolecia obecnie obowiązującej ustawy. Jej uczestnicy zastanawiali się, jakie rozwiązania należy wprowadzić do nowelizacji, aby ułatwić działalność trzeciego sektora.

Nowela, która jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, ma - jak zapewniła Fedak - wprowadzić zmiany przyjazne rozwojowi organizacji pożytku publicznego (OPP). Poinformowała, że nowelizacja m.in. upraszcza tryb zlecania zadań publicznych, tworzy podstawę prawną dla funkcjonowania partnerstwa publiczno-społecznego oraz inicjatyw lokalnych.

Jak podkreślił wicedyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS Piotr Kontkiewicz, proponowane przez resort zmiany mają charakter korygujący, nie wnoszą nowych systemowych rozwiązań.

"Nowelizacja zmienia definicję OPP - ważny będzie cel prowadzonej działalności"

Nowością będzie wprowadzenie partnerstwa publiczno-społecznego, które pozwoli na zinstytucjonalizowanie działań na poziomie lokalnym i pozyskiwanie dzięki temu środków z UE. Nowe rozwiązanie to także inicjatywa lokalna, która ma pobudzać aktywność obywatelską, m.in. poprzez możliwość tworzenia zwykłych stowarzyszeń, złożonych z 3 osób, których założenie nie będzie wymagać drogi sądowej. Nowela ma wprowadzić także na stałe Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako instrument finansowy wspierający OPP.

Kontkiewicz poinformował, że nowelizacja zmienia także definicję OPP - ważny będzie cel prowadzonej działalności. W skrajnych przypadkach sąd będzie mógł odebrać status OPP podmiotom, które łamią prawo. Aby wzmocnić dialog obywatelski, oprócz centralnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która funkcjonuje obecnie, nowela wprowadzi analogiczne rady na poziomie województw.

Nowela zacieśniać ma współpracę z samorządem - realizowane przez OPP programy na poziomie lokalnym będą musiały być konsultowane z władzami samorządowymi i mieć charakter wieloletni. Jeśli chodzi o zlecanie zadań publicznych, nowelizacja pozostawia obowiązek przeprowadzania otwartych konkursów ofert, pozwala jednak na robienie wyjątków w postaci małych grantów dla niewielkich, lokalnych projektów.

W noweli uporządkowane mają zostać również kwestie dotyczące wolontariatu, m.in. wprowadzony będzie obowiązek ubezpieczenia dla wolontariuszy wysłanych za granicę.

"Potrzeba uproszczenia procedur w przyznawaniu środków publicznych"

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę m.in. na potrzebę uproszczenia procedur w przyznawaniu środków publicznych, tak aby dostęp do nich miały również małe, lokalne organizacje. Zdaniem posła Tadeusza Tomaszewskiego (Lewica), przewodniczącego podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, konieczne jest również tworzenie rozwiązań zachęcających ludzi do aktywności społecznej. "Społeczeństwo obywatelskie musi być dobrze zorganizowane, także w małych ośrodkach" - przekonywał.

Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, przypomniał o konieczności dostosowania polskiego prawa, w tym również ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do unijnej dyrektywy o usługach na Rynku Wewnętrznym, którą Polska powinna zacząć wprowadzać już od przyszłego roku. Zaznaczył, że pociągnie ona za sobą wiele zmian dotyczących funkcjonowania OPP.