Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to podmiot, który zajmuje się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych. Swoją działalność prowadzi na zasadach ściśle określonych w ustawie i regulaminie zarządzania danymi, który musi wpierw uzyskać akceptację ministra gospodarki. Informacje, jakie gromadzą biura BIG, są danymi o wymagalnym zadłużeniu przedsiębiorcy albo konsumenta (tzw. dane negatywne). Są to też dane o terminowym wywiązywaniu się z płatności (tzw. dane pozytywne).

Ograniczone informacje

Obecnie klientami BIG, czyli dostarczycielami informacji, mogą być tylko przedsiębiorcy. W przypadku informacji o konsumentach są to wyłącznie firmy z branż wymienionych w ustawie. Zaś informacje zawarte w bazach danych BIG mogą dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Tak ukształtowany system wymiany nie jest szczelny, ponieważ ustawa nie uwzględnia całej grupy wierzycieli i dłużników, którzy nie są ani przedsiębiorcami, ani konsumentami w rozumieniu jej przepisów, np. rolników, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Do BIG mogą być przekazywane wyłącznie informacje o zadłużeniu wynikającym z umowy zawartej przez dłużnika bezpośrednio z przedsiębiorcą przekazującym dane. Powoduje to np., że danych swoich dłużników nie może przekazać do BIG fundusz sekurytyzacyjny, który nie jest stroną umowy z dłużnikiem, a jedynie zakupił jego zadłużenie, np. od banku. Natomiast bank nie może przekazać do BIG informacji o zadłużeniu poręczyciela kredytu, ponieważ poręczyciel nie jest stroną umowy kredytowej zawartej z bankiem. Takie uregulowania powodują, że duża ilość informacji nie trafia do systemu i nie może być wykorzystana przez kredytodawcę lub firmę oferującą usługi o odroczonym terminie płatności do oceny wiarygodności finansowej potencjalnego klienta lub kontrahenta.

Oczekiwany od dawna przez rynek projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych opiera się na pięcioletnim doświadczeniu działalności BIG na polskim rynku i zawiera rewolucyjne wręcz zmiany w tym zakresie.

Po pierwsze w miejsce zbyt wąskich i przez to nieprzystających do realiów życia gospodarczego pojęć przedsiębiorcy i konsumenta, wprowadza się ogólne pojęcia wierzyciela i dłużnika. Umożliwia się także wymianę informacji o wszelkich zobowiązaniach dłużnika, a nie tylko jak dotąd - wyłącznie o zobowiązaniach z umowy zawartej przez przedsiębiorcę z dłużnikiem.

Zgodnie z zamysłem projektodawcy (Ministerstwa Gospodarki) każdy wierzyciel będzie mógł przekazywać do BIG dane o niespłaconym zadłużeniu każdego swojego dłużnika, powstałym z jakiegokolwiek tytułu. Pozwoli to na daleko idące uszczelnienie systemu wymiany informacji o zobowiązaniach oraz skuteczniejszą ochronę obecnych i przyszłych wierzycieli. Będzie to również sprzyjać zwiększeniu transparentności i wzajemnemu zaufaniu w obrocie gospodarczym.

Zupełną nowością będzie możliwość przekazywania informacji o swoich dłużnikach przez konsumentów (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami). Dotyczyć to będzie jednak wyłącznie długów potwierdzonych tytułem wykonawczym, np. wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty.