Według przyjętych rozwiązań decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa będzie wydawał szef MSWiA. Projekt ustawy przygotował Senat.

Obywatelstwo polskie nie mogłoby być przywrócone m.in. osobie, która "działała na szkodę Polski" lub uczestniczyła w łamaniu praw człowieka.

Ustawa określa też m.in. sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. Uznanie za obywatela należeć ma do kompetencji wojewody.

Ustawa wprowadza dwie zasady ogólne dotyczące obywatelstwa polskiego

Ustawa wprowadza dwie zasady ogólne dotyczące obywatelstwa polskiego: zasadę ciągłości obywatelstwa polskiego oraz zasadę jego wyłączności.

Zasada ciągłości obywatelstwa miałaby gwarantować trwałość obywatelstwa niezależnie od zmian, jakim podlega ustawodawstwo dotyczące obywatelstwa. Oznacza to, iż osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie dawnych przepisów, a następnie zmienionych, zachowałyby je zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili nabycia.

Zasada wyłączności obywatelstwa polskiego ma związek z kolei z problemem podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa. W ustawie przyjęta została zasada, która dopuszcza wielość obywatelstw przy jednoczesnym utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa polskiego.

W ustawie zrezygnowano tym samym z wymogu zrzeczenia się przez osobę przyjmującą obywatelstwo polskie z posiadanego dotychczas obywatelstwa innego państwa.