• Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 r. Jakie są najważniejsze zadania tej instytucji?

- Główne ustawowe zadania Krajowego Centrum to: szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich, referendarzy, asystentów, kuratorów oraz urzędników sądów i prokuratury. Realizując powyższe zadania, Krajowe Centrum organizuje także konferencje, sympozja i seminaria z poszczególnych dziedzin prawa, a także współpracuje z wydziałami prawa uczelni wyższych, instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi. Współpracujemy również w szerokim zakresie z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami szkoleniowymi, w tym z europejskimi szkołami sędziowskimi i prokuratorskimi, m.in. we Francji, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Słowacji, Chorwacji i Ukrainie.

• Jak duży jest zasięg tych szkoleń?

- Realizując powyższe zadania, w 2007 roku zorganizowaliśmy 247 różnych szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego. Ogółem przeszkoliliśmy ponad 15 tys. osób, w tym 7 tys. 231 sędziów, asesorów, asystentów oraz referendarzy, ponad 1,8 tys. urzędników sądowych i prawie 6 tys. prokuratorów i urzędników prokuratury.

• Skąd pochodzą środki finansowe na szkolenia dla sędziów i prokuratorów?

- Krajowe Centrum dysponuje budżetem wydzielonym w ramach części budżetu państwa, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Coraz więcej organizowanych

przez nas szkoleń jest także finansowanych lub współfinansowanych z europejskich środków pomocowych. W ubiegłym roku powołałem zespół konsultacyjno-doradczy do spraw pozyskiwania i wykorzystania tego rodzaju środków na działalność szkoleniową Krajowego Centrum, którego pracami kieruje niekwestionowany autorytet w tym zakresie prof. Artur Nowak-Far.

• Jakie są największe osiągnięcia tego zespołu?

- W ostatnim czasie pozyskaliśmy fundusze na realizację bardzo dużego programu operacyjnego - Kapitał ludzki 2007-2013. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli przeprowadzić bardzo dużą liczbę szkoleń adresowanych głównie do sędziów, prokuratorów i urzędników sądów i prokuratury oraz aplikantów sądowych i prokuratorskich. W ramach wspomnianego programu tylko w latach 2008-2010 przeszkolonych zostanie ok. 9 tys. osób, Centrum pozyskuje także inne środki pomocowe przeznaczone na szkolenie i doskonalenie polskich kadr sądów i prokuratury, np. w ramach programu Transition Facility.

• Jakiego rodzaju będą to szkolenia i na jakiej zasadzie prowadzone?

- Polscy sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy oraz aplikanci wezmą udział zarówno w licznych szkoleniach ujętych w bloki przedmiotowo-tematyczne, dotyczące zagadnień istotnych w ich pracy, ale także w wyjazdach studyjnych i stażach zagranicznych oraz panelach eksperckich, konferencjach i warsztatach specjalistycznych. W latach 2009-2010 przewiduje się realizację około 46 szkoleń specjalistycznych z elementami języków obcych. Planujemy prowadzenie szkoleń językowych w dwóch głównych nurtach. Pierwszy obejmować ma szkolenia językowe na poziomie podstawowym. Będą one realizowane w sądach i prokuraturach okręgowych oraz apelacyjnych i wezmą w nich udział sędziowie, prokuratorzy oraz urzędnicy sądów i prokuratur. Drugą grupę będą stanowiły szkolenia zaawansowane obejmujące doskonalenie specjalistycznego języka prawniczego, a ich uczestnikami będą osoby władające już wymienionymi językami. Chcemy bowiem stworzyć korpus sędziów, prokuratorów i urzędników tych instytucji władających językami obcymi w stopniu umożliwiającym bieżące kontakty z ich odpowiednikami w innych krajach.

• A jakie będą zasady naboru na szkolenia podstawowej znajomości języków?

- Aktualnie finalizujemy analizę potrzeb i zainteresowania szkoleniami językowymi w pierwszej wymienionej grupie. W pierwszym etapie chcielibyśmy objąć nimi co najmniej po 500 sędziów i prokuratorów oraz po co najmniej 200 urzędników tych instytucji. Aktualizujemy także listy potencjalnych kandydatów na specjalistyczne szkolenia językowe. Kandydaci na te szkolenia będą musieli legitymować się udokumentowaną znajomością danego języka obcego i przejść procedury kwalifikacyjne.

• Czy oferują Państwo także inne formy dokształcania sędziów i prokuratorów, które przez dłuższy czas kompleksowo będą przekazywały wiedzę z danej dziedziny?

- Współorganizujemy z uniwersyteckimi wydziałami prawa, Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Handlową i innymi szkołami wyższymi, cieszące się dużym zainteresowaniem specjalistyczne studia podyplomowe dla sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, a niebawem także referendarzy sądowych i urzędników sądów i prokuratury. Przygotowujemy się również do wdrażania nowej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego w postaci platform e-lerningowych. Pierwszą taką platformę zamierzamy uruchomić, przy wykorzystaniu m.in. unijnych środków pomocowych, jesienią.