Funkcja kierownika budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: prbud) reguluje, w jakich przypadkach konieczne jest powołanie kierownika budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powinien powołać kierownika budowy. Należy także dokonać wpisu w dzienniku budowy, w którym zostanie wskazane m.in. kto objął to stanowisko, od kiedy i na jakiej budowie. Kierownik budowy obowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem w dzienniku budowy, iż przyjął powierzoną mu funkcję.

Kierownik budowy jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, która wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, uprawnień budowlanych i odbycia praktyki zawodowej. Osoba z takimi uprawnieniami musi być wpisana na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Inwestor może zostać kierownikiem budowy, o ile posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. W przepisach prbud nie ma zakazu łączenia wyżej wymienionych funkcji. Zakaz dotyczy niemożności łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Należy rozróżnić funkcje kierownika budowy i kierownika robót. Kierownik budowy odpowiada za całość procesu budowlanego, natomiast kierownik robót za konkretny rodzaj prac na danej inwestycji.

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy powinien stale przebywać na terenie budowy, doglądać wykonywanych robót, dbać o prawidłowość prowadzonej budowy oraz aby wykonywane prace były zgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami i normami.

Do kierownika budowy należy szereg obowiązków związanych m.in. z zabezpieczeniem terenu budowy, prowadzeniem dokumentacji budowy, zorganizowaniem i kierowaniem budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, zapewnieniem bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, wstrzymaniem robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy, przygotowywaniem odbioru robót, informowaniem inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich ważnych zdarzeniach, zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na budowie oraz wiele innych szczegółowo wymienionych w prbud.

Kierownik budowy powinien być osobą odpowiedzialną i systematyczną oraz potrafiącą współdziałać z inwestorem w zakresie realizacji procesu budowlanego.

Piotr Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy / Media

Uprawnienia kierownika budowy

Kierownik budowy ma uprawnienie do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy oraz do ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. Nie może jednak samodzielnie ingerować w projekt budowlany.

Kierownik budowy może zrezygnować z pełnionej funkcji w każdej chwili. Fakt ten powinien zostać wpisany w dzienniku budowy.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy podlega przede wszystkim odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz określonej w prbud.

Kierownik budowy może również ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeks pracy oraz odpowiedzialność karną.

Piotr Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy