Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyrównać uprawnienia firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz skrócić procedury związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.
W tym celu chce znowelizować przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustaw: o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439 z późn. zm.), o zasadach ewidencji podatników i płatników (Dz.U. z 1995 r. nr 142, poz. 702 z późn. zm.) oraz o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
Zgodnie z założeniami zmian podmioty mające wpis do KRS będą musiały zgłaszać tylko dane o charakterze uzupełniającym, które nie zostały w nim ujęte. Dzięki temu nie będą już musiały wielokrotnie podawać takich samych danych. Opracowany ma zostać wspólny formularz zgłoszeniowy zawierający pakiet danych uzupełniających dla potrzeb ewidencji objętych zasadą jednego okienka.
Konsekwencją zmian będzie też uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i REGON. Znowelizowane przepisy mają umożliwić niezwłocznie uzyskiwanie ich bezpośrednio po wpisaniu do KRS. Ma się to odbywać automatycznie i firma nie będzie musiała podejmować w związku z tym jakichkolwiek działań. Z kolei informacja o nadanych numerach zostanie z urzędu zwrotnie przekazywana do KRS. Dzisiaj też jest to możliwe, ale tylko na wniosek zainteresowanego.
Automatycznie mają też być przekazywane do rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej dane o treści wpisu do KRS, i to bezpośrednio po ich zamieszczeniu, a także po każdorazowej zmianie bez potrzeby ich dodatkowego weryfikowania.
Wprowadzenie tych zmian do ustawy o KRS jest konieczne, gdyż obecne przepisy zwyczajnie się nie sprawdzają. Przyznaje to zresztą sam resort sprawiedliwości, który w uzasadnieniu projektu nie ukrywa, że zasada jednego okienka nie skróciła procedur związanych z wpisem do KRS. W dodatku wskazanie jednego miejsca składania dokumentacji zamiast ułatwić, w praktyce opóźniało rejestrowanie podmiotów i wydłużało oczekiwanie na nadanie NIP i REGON. Przyczyna? Uciążliwa droga pocztowa i błędy popełniane przy wypełnianiu wniosku.
Opinię legislatorów podzielają też adwokaci i radcowie prowadzący obsługę prawną firm, którzy zwracają uwagę na nierówne traktowanie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i KRS.
– Przy nadawaniu numeru NIP przez naczelnika urzędu skarbowego pierwszeństwo mają przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, bo czekają na rozpoznanie wniosku maksymalnie jeden dzień. Tak krótki termin nie obowiązuje natomiast wpisanych do rejestru przedsiębiorców w KRS – mówi adwokat Ludwik Woźniak z kancelarii Woźniak i Partnerzy.
Etap legislacyjny
Projekt założeń