Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyrównać uprawnienia firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz skrócić procedury związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.
W tym celu chce znowelizować przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustaw: o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439 z późn. zm.), o zasadach ewidencji podatników i płatników (Dz.U. z 1995 r. nr 142, poz. 702 z późn. zm.) oraz o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
Zgodnie z założeniami zmian podmioty mające wpis do KRS będą musiały zgłaszać tylko dane o charakterze uzupełniającym, które nie zostały w nim ujęte. Dzięki temu nie będą już musiały wielokrotnie podawać takich samych danych. Opracowany ma zostać wspólny formularz zgłoszeniowy zawierający pakiet danych uzupełniających dla potrzeb ewidencji objętych zasadą jednego okienka.