W przypadku umorzenia egzekucji z nieruchomości nowa egzekucja zostanie wszczęta po pół roku od jej umorzenia. Nie trzeba będzie uzyskiwać klauzuli wykonalności dla postanowienia o przysądzeniu własności.
O połowę zostanie skrócony okres, po jakim będzie można ponownie zlicytować nieruchomość należącą do dłużnika – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwości.
Jeżeli egzekucja z nieruchomości dłużnika okaże się nieskuteczna, co ma miejsce wówczas, gdy żadna z dwóch jej licytacji nie przyniesie skutku, a wierzyciel nie przejmie nieruchomości, komornik umarza egzekucję. Na gruncie obecnych przepisów w takim przypadku nowa egzekucja do tej samej nieruchomości może być wszczęta dopiero po roku od jej umorzenia.

Ponowna licytacja

Autorzy projektu chcą ten okres skrócić do sześciu miesięcy. Ich zdaniem pół roku to okres wystarczająco długi, aby sytuacja ekonomiczna uległa zmianie w taki sposób, że licytacja nieruchomości zakończy się jej sprzedażą. Ponadto nowy przepis rozstrzygnie wątpliwości co do daty, od której należy liczyć upływ sześciomiesięcznego terminu. Zgodnie z projektem datą tą będzie dzień licytacji, a nie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji.Tytuł wykonawczy

Projekt stanowi ponadto, że nie trzeba będzie już uzyskiwać klauzuli wykonalności dla postanowienia o przysądzeniu własności, które wydawane jest po skutecznej licytacji nieruchomości. Oznacza to, że takie postanowienie, bezpośrednio po uprawomocnieniu się, stanowić będzie podstawę do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości. Co więcej, osoba dysponująca takim postanowieniem będzie mogła żądać, aby opróżniono pomieszczenia znajdujące się w tej nieruchomości, co zapewni skuteczną i szybką eksmisję osób je zajmujących. Zdaniem autorów projektu skutkiem będzie większe zainteresowanie licytacjami, gdyż dziś potencjalni nabywcy obawiają się, że nie będą w stanie szybko eksmitować takich osób.

Najem i dzierżawa

Kolejna ważna zmiana dotyczy wpływu sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości na umowy najmu i dzierżawy. Zgodnie z projektem osoba, która w drodze egzekucji zostanie właścicielem nieruchomości, będzie mogła wcześniej rozwiązać tego typu umowy, nawet jeżeli były one zawarte na czas określony z datą pewną. Nowy właściciel będzie mógł wypowiedzieć umowę w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Termin wypowiedzenia będzie wynosił w takim przypadku rok. Autorzy projektu uzasadniają, że jest to wystarczający okres, aby najemcy lub dzierżawcy mogli się przygotować do wygaśnięcia umowy. Obecnie w sytuacji gdy umowa dzierżawy lub najmu została zawarta na czas określony, nabywca licytowanej nieruchomości nie ma w ogóle możliwości rozwiązania tego typu stosunku prawnego. To zniechęca potencjalnych nabywców do brania udziału w licytacjach dzierżawionych lub wynajmowanych nieruchomości.
Celem opisanych zmian ma być podniesienie skuteczności egzekucji z nieruchomości. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wyraził nadzieję, że projekt nowelizacji jeszcze w tej kadencji zostanie przyjęty przez parlament. Jeżeli tak się stanie, nowe przepisy zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od dnia ich ogłoszenia.
Ważne!
Nowy właściciel zlicytowanej nieruchomości będzie mógł wcześniej rozwiązać umowę najmu lub dzierżawy, nawet jeżeli tego typu umowa zawarta była na czas określony z datą pewną