Prowadzenie działalności związanej m.in. z obrotem, dystrybucją czy przesyłaniem paliw lub energii wymaga uzyskania koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Jakie informacje należy przedstawić we wniosku o udzielenie takiej koncesji?
Wojciech Bigaj, radca prawny w Kancelarii BWWS Bartkowiak Wojciechowski Wawrzynowicz Springer
Informacje, jakie należy podać we wniosku o udzielenie koncesji, określono w art. 35 ustawy – Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska.
Należy również określić przedmiot oraz zakres działalności, na którą ma być wydana koncesja, a także projekt planu rozwoju (jeżeli wniosek dotyczy koncesji na dystrybucję lub przesyłanie). Ponadto ubiegający się o koncesję musi podać informacje o dotychczasowej swojej działalności, w tym zaprezentować sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą.
We wniosku trzeba także określić czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności. Konieczne jest również określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
Należy również podać numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Ponadto wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego i sposób utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (lub informację o zwolnieniu z obowiązku utrzymywania zapasów wraz z dołączoną kopią tej decyzji).
W zależności od rodzaju planowanej działalności koncesjonowanej do wniosku należy załączyć różne dokumenty i wskazać różne informacje. Szczegółowy ich spis w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanych znajduje się na stronie internetowej URE.