Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że możliwe jest wymeldowanie małoletniego z miejsca pobytu stałego, jeśli wcześniej dziecko decyzją opiekuna prawnego opuściło ten lokal. Wola małoletniego wyraża się bowiem właśnie przez zachowanie opiekuna – uznali sędziowie.
W rozpatrywanej sprawie prezydent miasta wymeldował z lokalu małoletnią dziewczynkę, a decyzję tę podtrzymał wojewoda. Jej opiekun prawny złożył jednak skargę do sądu. Twierdził, że zameldował swoją podopieczną we własnym mieszkaniu tylko na pobyt czasowy.
W sądzie pełnomocnik opiekuna wskazał, że małoletnia nie opuściła miejsca swojego stałego pobytu dobrowolnie, ponieważ to orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu jej w rodzinie zastępczej wpłynęło na jej miejsce zamieszkania.