Rzecznik praw dziecka zwrócił się do ministra sprawiedliwości z pytaniem, czy resort prowadzi prace nad uregulowaniem czynności, które umożliwiałyby służbom wprowadzanie do internetu fikcyjnych profili osób małoletnich.
Czynności takie mają na celu wykrywanie i ściganie nadużyć seksualnych wobec dzieci (czyny z art. 200a kodeksu karnego). Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów stosowanie tej metody nie jest możliwe.
Na dokonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach z art. 200a k.k. pozwala art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
Jednak, jak zauważył RPD, przepis ten nie dotyczy stosowania metody wykrywania osób o skłonnościach pedofilskich polegającej na tworzeniu przez policję fikcyjnego profilu małoletniego.
Takie stanowisko zajmuje też departament postępowania przygotowawczego Prokuratury Generalnej, na co wskazał w piśmie z dnia 1 czerwca 2012 r. zastępca komendanta głównego policji.
Nad projektem ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, która rozwiązywałaby ten problem, pracował Sejm VI kadencji. Ze względu na upływ kadencji nie doszło jednak do trzeciego czytania projektu.