Sądy upadłościowe będą kolejnym podmiotem zobowiązanym powiadamiać Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o orzeczonych zakazach prowadzenia przedsiębiorstw – wynika z przyjętego wczoraj przez rząd projektu założeń nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Reklama
W świetle obecnie obowiązujących regulacji informacje o karze pozbawienia danej osoby prawa do wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek przekazuje do CEIDG „Krajowy Rejestr Karny albo organ”. O sądach upadłościowych nie ma mowy, choć mogą one zdecydować o nałożeniu takiej sankcji na przedsiębiorcę w wymiarze od trzech do dziesięciu lat.
– Taki projekt generalnie należy ocenić pozytywnie, jako krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.
Warto pamiętać, że dane wpisane do CEIDG są objęte domniemaniem autentyczności, stąd zasadne wydaje się, by dbałość o ich aktualność i zgodność ze stanem faktycznym obciążała stosunkowo jak najszerszy katalog organów państwowych dysponujących danymi wpisywanymi do CEIDG – ocenia rządowe propozycje Łukasz Gołąb z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UKSW.
Wśród innych zmian w CEIDG rząd przewiduje możliwość wykreślania z ewidencji wpisów zmarłych przedsiębiorców bez konieczności podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnej przez ministra gospodarki, a także przyznanie gminom uprawnienia do samodzielnego prostowania błędów w danych, które wprowadziły do CEIDG.

Etap legislacyjny
Projekt założeń przyjęty przez rząd