Jak wynika z informacji na stronie Trybunału Konstytucyjnego, 21 marca 2013 r. o godz. 9.00 TK w pełnym składzie rozpozna połączone wnioski grupy posłów na Sejm oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące prawa o ustroju sądów powszechnych.

Trybunał Konstytucyjny w czwartek oceni, czy przepisy, na podstawie których minister sprawiedliwości może dokonać reorganizacji sądów w drodze rozporządzenia, są zgodne z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.
Reorganizacja sądów rejonowych

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek.

Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że głównym celem tych zmian jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów.

Reorganizacja zaś ma umożliwić prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów i jeśli zajdzie taka konieczność skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których przykładowo występują braki kadrowe.

Przeciwko likwidacji ostro protestowały środowiska sędziowskie i samorządowe, a przepisy, na podstawie których została dokonana reforma, zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego.

Kwestionowane przepisy

Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych upoważnia Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Zdaniem wnioskodawców, z konstytucji wynika, że ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. Wszelka właściwość sądów - miejscowa, rzeczowa, instancyjna - z woli ustrojodawcy powinna stanowić materię ustawową.

Wnioskodawcy uważają, że tak skonstruowana norma konstytucyjna nakazuje, aby wszystkie zagadnienia związane z materią ujętą w konstytucji zawarte były w ustawach.

W związku z tym, zdaniem wnioskodawców, jest niezgodne z konstytucją, aby część regulacji została przekazana do aktów wykonawczych o charakterze powszechnie obowiązującym, którymi są rozporządzenia, wydawane przez organy wskazane w konstytucji, zawierające w szerokim znaczeniu przepisy ustawowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie trybunal.gov.pl