Pani Beata jest właścicielką wyodrębnionego mieszkania i wraz z pozostałymi współwłaścicielami tworzy wspólnotę mieszkaniową. Budynek ma cztery piętra i osiem mieszkań, a zarząd, który kieruje sprawami wspólnoty, chce nadbudować strych i dodać piąte piętro. Osoby zamieszkałe na ostatniej kondygnacji sprzeciwiają się temu w obawie, że ich mieszkania ulegną zniszczeniu podczas remontu. Czy zarząd może taką decyzję podjąć bez zgody właścicieli mieszkań – pyta pani Beata.
Nadbudowa lub przebudowa nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu, czyli czynności, które ma prawo on podjąć samodzielnie. Zatem na nadbudowę strychu musi uzyskać zgodę właścicieli mieszkań, ponieważ stanowi on własność wspólną ich wszystkich.
Właściciele muszą podjąć uchwałę, w której wyrażają zgodę na wykonanie tej czynności przez zarząd. Potem powinni podejmować kolejne uchwały w sprawie wykonania przez zarząd dalszych czynności związanych z tą nadbudową: ustanowienia odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenia tym mieszkaniem, a także na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego.
Właściciele podejmują uchwały na zebraniu albo w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd (niektórzy właściciele mogą oddać głos na zebraniu, zaś inni w drodze indywidualnego ich zbierania). Jednak w razie zgromadzenia nawet tylko kilku głosów, o treści uchwały każdy właściciel lokalu musi zostać przez zarząd powiadomiony na piśmie.
Nie wszyscy muszą zgodzić się na rozbudowę strychu, ponieważ uchwały zapadają większością głosów. Można je liczyć na dwa sposoby – albo na każdego właściciela przypada jeden głos, albo według wielkości udziałów. O wyborze sposobu decyduje sama wspólnota.
Każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu pod warunkiem, że wykaże jej niezgodność z przepisami lub umową, bądź że narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. Powinien to zrobić w ciągu sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od powiadomienia go na piśmie, gdy została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów. Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały aż do czasu zakończenia sprawy.
Podstawa prawna
Art. 21–27 ustawy z 24 kwietnia 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.)