Fani piłki nożnej są zobowiązani do stosowania się do regulaminu stadionu i poddania się kontroli chroniących go służb. W razie zakłócania porządku mogą zostać usunięci z terenu imprezy i ukarani zakazem wstępu na spotkania.
DGP

Czy służba porządkowa może zajrzeć do bagażu

Ostatnio byłem na meczu piłkarskim i członek służby porządkowej kazał mojej dziewczynie pokazać zawartość torebki. Czy tego rodzaju służba może przeszukiwać bagaże?

TAK

Członkowie służb porządkowych mają szereg uprawnień, począwszy od możliwości legitymowania uczestników imprezy masowej, a skończywszy na przeglądaniu ich odzieży i bagażu. Można to jednak robić w przypadku podejrzenia, że dana osoba wnosi lub posiada przedmioty niebezpieczne, alkohol lub narkotyki. Przed rozpoczęciem przeglądania zawartości bagażu lub odzieży członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna” oraz okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy. Musi także podać podstawę prawną i przyczynę przeglądania zawartości bagażu lub odzieży. Kibic powinien zostać wezwany do dobrowolnego okazania zawartości bagażu lub odzieży. W przypadku przeglądania odzieży sprawdzenia musi dokonać członek służby stadionowej tej samej płci co osoba kontrolowana. W przypadku stwierdzenia w bagażu lub ubraniu przedmiotów, których posiadanie lub wnoszenie na imprezę jest niedozwolone, ma on obowiązek odmówić wpuszczenia takiej osoby na teren wydarzenia lub usunąć ją z jej terenu.
To jednak nie wszystkie uprawnienia osób pilnujących porządku na stadionach. Przepisy pozwalają na wyposażenie przedstawicieli służb porządkowych nawet w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu. Służby stadionowe mają prawo zażądać od danej osoby okazania ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego ją do przebywania na danej imprezie, a w przypadku meczu piłkarskiego mogą też porównać dane umieszczone na bilecie z dokumentem potwierdzającym tożsamość kontrolowanej osoby.
Podstawa prawna
Art. 14 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.).
Par. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. z 2011 r. nr 183, poz. 1087 z późn. zm.).

Czy syn może bez opieki pójść na mecz

Razem z 12-letnim synem od lat chodzimy na mecze piłki nożnej. Ostatnio nie mogliśmy pójść razem i nie wpuszczono go na stadion. Ochroniarze powiedzieli, że nie może chodzić sam na mecze w takim wieku. Czy syn może sam pójść na mecz?

NIE

Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Nie musi to być koniecznie rodzic. Służby porządkowe dbające o bezpieczeństwo na stadionach nie mogą wpuścić na jego teren także osób z wydanymi zakazami stadionowymi, klubowymi czy zagranicznymi. Na trybunach nie może zasiąść także kibic, który będzie odmawiał okazania biletu uprawniającego go do uczestniczenia w imprezie, jak i każdy, kto nie podda się sprawdzeniu odzieży lub bagażu albo czynności legitymowania przez członka służby porządkowej. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. Wybranego meczu mogą więc nie obejrzeć z bliska również kibice udający się na stadion pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków albo posiadający przy sobie broń lub inne zakazane przedmioty.
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 3 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.).

Czy sąd może wprowadzić zakaz stadionowy

Obowiązujące przepisy pozwalają na nałożenie na pseudokibica zakazu stadionowego w razie popełnienia przez niego przestępstwa w czasie meczu. Czy obowiązuje on również za granicą, na meczach wyjazdowych?

TAK

Zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie tego typu wydarzenia na terytorium Polski oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza granicami kraju. W orzeczeniu o zastosowaniu zakazu stadionowego sąd określa rodzaje imprez masowych, których nie może odwiedzać skazany, w szczególności rodzaje meczów piłki nożnej, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny zakazu. Zakaz stadionowy jest zawsze orzekany przez sąd i stanowi jedynie dodatkową dolegliwość związaną ze skazaniem za czyn zabroniony.
Organizator meczu piłki nożnej może nałożyć na kibica także zakaz klubowy. Polega on na zakazie uczestniczenia w kolejnych przeprowadzanych przez organizatora imprezach sportowych. Takie ograniczenie może zostać nałożone obecnie tylko na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Przed 13 stycznia 2012 r. był on nakładany za nieodpowiednie zachowania na stadionie własnego klubu. Wprowadzone w związku z przygotowaniami do Euro 2012 regulacje prawne rozszerzyły możliwość zastosowania zakazu klubowego na mecze wyjazdowe drużyny. Zakaz klubowy może odnosić się więc nie tylko do meczów rozgrywających się na macierzystym stadionie klubu, lecz także do kolejnych spotkań przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora, rozgrywanych poza jego siedzibą.
Podstawa prawna
Art. 14 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.).
Art. 41b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Czy za zakłócanie porządku można nałożyć nadajnik

Słyszałem, że w razie skazania za chuligańskie wybryki podczas meczów piłki nożnej pseudokibicowi może zostać nałożony nadajnik, który ma uniemożliwić zbliżanie się do stadionu. Czy to prawda?

TAK

Ten rodzaj nadzoru nad kibicami może jednak zostać zastosowany jedynie w przypadkach orzeczenia zakazu stadionowego, a nie w każdym przypadku zakłócania porządku odbywającej się imprezy sportowej. Orzekając o zastosowaniu zakazu wstępu na imprezy masowe, sąd może bowiem orzec obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych w miejscu stałego pobytu. Kontrola przebiega w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
O zastosowaniu aparatury monitorującej decyduje sąd penitencjarny. Wtedy centrum monitorowania, zainstalowane w domu osoby poddanej elektronicznemu dozorowi, śledzi prawidłowość wykonywania środka karnego przez całą dobę. Skazany w ramach tego środka nie może bezkarnie wyjść ze swojego mieszkania, zatajając ten fakt i udać się w pobliże stadionu lub wziąć udział w bójce w czasie, który dla niego został objęty zakazem stadionowym. Skazany nie może również zasłaniać się tym, że złamał zakaz stadionowy, bo nie wiedział o trwającej imprezie sportowej. Musi być każdorazowo informowany przez centralę monitorowania o terminach imprez masowych, w czasie trwania których ma obowiązek przebywać w miejscu stałego pobytu.
Podstawa prawna
Art. 45a ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.).
Art. 41b par. 3 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
Art. 83a–83k ustawy z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2010 r. nr 142, poz. 960 z późn. zm.).

Czy mogę zasłonić twarz szalikiem

Podczas ostatniego meczu piłkarskiego zostałem upomniany przez ochronę, żebym zdjął szalik z twarzy, gdyż nie można się maskować na stadionach. Czy rzeczywiście nie można tego robić?

NIE

Każdy, kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej (m.in. meczów piłki nożnej) używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego tożsamości, dopuszcza się wykroczenia. Kibice podlegają więc odpowiedzialności za zasłanianie twarzy szalikami, kapturami czy maskami. Decydujący się na wymierzenie kary sąd musi jednak stwierdzić jednoznacznie, że obwiniony robił to po to, by służby porządkowe lub policja nie mogły go rozpoznać (np. na podstawie nagrań z monitoringu wizyjnego). Za ukrywanie twarzy grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł.
Kibice nie mogą również bez zgody organizatora wchodzić na murawę boiska, np. w celu zdobycia autografu czy zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet 3 lat pozbawienia wolności jest obecnie wdzieranie się w czasie trwania imprezy sportowej na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe. Taka sama odpowiedzialność grozi osobie, która wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza. Jako wdzieranie się nie może jednak zostać potraktowane zwyczajne wejście na teren obiektu bez biletu.
Podstawa prawna
Art. 57a i 60 ust. 1 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.).

Czy można przynieść własny alkohol

Słyszałem, że od czasu ubiegłorocznych mistrzostw Euro 2012 można pić piwo na stadionach. Czy mogę w związku z tym przyjść na nie z własnym trunkiem?

NIE

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pozwalają zarówno na sprzedaż, podawanie, jak i spożywanie napojów zawierających nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu na wszystkich imprezach masowych z wyjątkiem tych, które otrzymały status podwyższonego ryzyka. Piwo na meczach piłkarskich jest jednak podawane tylko wtedy, gdy zdecyduje się na to organizator. Zezwolenie na spożywanie niskoprocentowych trunków nie jest także równoznaczne z tym, że można wchodzić na teren imprezy z plecakami wypełnionymi piwem. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się bowiem wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, np. punktach gastronomicznych. Zabroniona jest też sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, którymi można byłoby kogoś zranić. W praktyce więc można pić jedynie piwo podawane przez organizatora w plastikowych kubkach.
Podstawa prawna
Art. 8a ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.).
DGP
DGP
DGP
DGP
DGP