Regularne opady śniegu zmuszają nas do częstego chwytania za łopatę. Właściciele posesji lub lokali, a także wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są bowiem do odśnieżania dróg i chodników z zalegającego śniegu czy usuwania mogących powodować zagrożenie sopli. Warto zatem zapoznać się dokładnie z nakładanymi przez ustawy zimowymi obowiązkami.

Kto musi sprzątać

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada szereg obowiązków dotyczących dbania o stan dróg należących do ich zarządcy. Tak więc za chodnik leżący wzdłuż nieruchomości obowiązany jest dbać jej właściciel. Oznacza to, że za jego oczyszczanie odpowiedzialny będzie także każdy podmiot władający nieruchomością tzn. współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.

W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z budynków wielolokalowych, gdzie ustanowiona została odrębna własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe lub właścicieli lokali, jeśli nie został powołany zarząd).

Reklama

Jak odśnieżać chodnik

Reklama

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, chodniki położone wzdłuż nieruchomości należy uprzątać ze śniegu, błota i innych zanieczyszczeń. Sam chodnik definiowany jest jako wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że właściciel nieruchomości nie będzie odpowiadał za czystość chodnika, w momencie gdy np. trawnik, będący własnością gminy położony będzie między nieruchomością a chodnikiem. Podmiotem obowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy będzie wtedy zarządca drogi.

Co więcej, właściciel zwolniony z niniejszej odpowiedzialności będzie również w przypadku, gdy na chodniku dopuszczony jest płatny postój bądź parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek usuwania śniegu przejdzie w tej sytuacji na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na chodniku.

Podmiot administrujący parkingiem samochodowych, niezależnie od jego statusu, obowiązany jest do uprzątnięcia go ze śniegu i lodu

A co z soplami i lodem

Do bezpieczeństwa przechodniów odnosi się także ustawa Prawo budowlane. Zgodnie bowiem z art. 61 właściciele i zarządcy obiektów budowlanych muszą zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu także w przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych.

Powstaje zatem obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu nieruchomości oraz powodujących zagrożenie życia lub zdrowia sopli.

Nieprawidłowości związane z zimowymi kontrolami, strażnicy miejscy zgłaszają Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

Drogi wewnętrzne

Drogi dojazdowe do obiektów czy znajdujące się na terenie osiedli mieszkaniowych powinny być utrzymywane, a więc także i odśnieżane przez zarządcę terenu, na którym się znajdują. W przypadku jego braku, za utrzymanie będzie odpowiadać właściciel terenu.

Jak informuje Monika Niżniak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w ubiegłym sezonie zimowym odnotowano 8132 zdarzenia związane z nieodśnieżonymi lub oblodzonymi chodnikami i jezdniami oraz niezabezpieczonymi miejscami, nad którymi znajdowały się sople lub też nawisy śnieżne stanowiące zagrożenie dla mieszkańców

Sklepy i lokale

Właściciele bądź najemcy lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza będą musieli zadbać o bezpieczeństwo wejść do sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych.

Co grozi za naruszenie przepisów

Strażnicy miejscy, którzy stwierdzą niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczaniem chodników mogą nałożyć mandat w wysokości 100 zł. Gdy ukarany nagminnie nie będzie stosować się do zaleceń nakładanych przez ustawy bądź odmówi przyjęcia mandatu, funkcjonariusz skieruje do sądu wniosek o ukaranie.

Co więcej osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu z powodu nieodśnieżonego czy oblodzonego chodnika, może dochodzić od tego, kto nie dopełnił swojego obowiązku, odszkodowania z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie (art. 415 k.c). Wysokość odszkodowania może okazać się niemała, gdyż zazwyczaj będzie obejmować ono koszty leczenia, rehabilitacji bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub utracony zysk (art. 444 § 1 k.c.).

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków nakładanych przez prawo mogą być jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku, gdy poszkodowany poniesie tak poważny uszczerbek na zdrowiu, że doprowadzi go to do utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy, zwiększą się jego potrzeby lub zmniejszą się jego widoki na przyszłość. Ma on bowiem prawo na podstawie art. 444 § 2 k.c. domagać się od podmiotu odpowiedzialnego renty za szkodę.

Warto zatem poświęcić chwile czasu na zapewnienie porządku wokół naszej posesji i w spokoju spędzić nadchodzące świąteczne dni.