Zwrot kosztów

Pierwszy z projektów przewiduje możliwość zaskarżenia przez profesjonalnego pełnomocnika wydanych w pierwszej i drugiej instancji postanowień w sprawie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy udzielonej z urzędu.
Do sądu drugiej instancji w trybie zażalenia będzie można zaskarżyć postanowienie sądu pierwszej instancji rozstrzygające o sposobie zwrotu. Z kolei na wydane w ten sposób postanowienie sądu drugiej instancji przysługiwać będzie zażalenie do innego składu tego sądu – w ramach kontroli poziomej.
Stosowanie takiej kontroli pozytywnie ocenia sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa. Jego zdaniem ten mechanizm przyczyni się do ograniczenia wpływu spraw niewielkiej wagi do Sądu Najwyższego tylko po to, aby została zachowana zasada dwuinstancyjności. Sędzia Żurek zauważa przy tym, że warto byłoby przejrzeć również inne przepisy procedury cywilnej i tam, gdzie to jest możliwe, zastąpić dwuinstancyjność instrumentami kontroli poziomej. Mogłoby to ograniczyć przewlekłość postępowania.

Sprawa klauzuli

Posłowie będą też dziś głosować nad stanowiskiem komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach dotyczącym poprawek Senatu. Chodzi o zmiany w uchwalonej 10 stycznia 2014 r. nowelizacji przepisów procedury cywilnej, regulujących nadawanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu, orzeczeniu referendarza sądowego i ugodzie zawartej przed sądem.
Propozycje mają na celu usunięcie istniejących rozbieżności w praktyce sądów co do potrzeby wydawania oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. I zastąpienie tej procedury przystawianiem na orzeczeniu pieczęci.
Dotychczasowy tryb postępowania w sprawie nadawania klauzuli wykonalności osobnym postanowieniem zostanie utrzymany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Etap legislacyjny

Przed trzecim czytaniem