Gdy bilans spółki z o.o. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, to zarząd musi zwołać zgromadzenie wspólników. W jakim terminie powinien to zrobić?Podstawą do oceny, czy konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, jest bilans sporządzony przez zarząd. Może to być zarówno bilans roczny stanowiący element sprawozdania finansowego, jak i bieżący przygotowany w trakcie roku obrotowego, obejmujący np. miesiąc lub kwartał. Sygnałem do zwołania zgromadzenia może być też bilans wykonany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.