Rok temu wynajęłam mieszkanie. Właściciel zaproponował umowę najmu okazjonalnego, a ja się zgodziłam. W związku z tym udałam się do notariusza i oświadczyłam w akcie notarialnym, że opuszczę lokal w żądanym terminie.

Wskazałam też lokal zastępczy, do którego będę mogła się wyprowadzić, a jego właściciel napisał oświadczenie, że wyraża na to zgodę. Umowa kończy się za miesiąc, ale i ja, i wynajmujący jesteśmy skłonni ją przedłużyć. Tylko czy będę musiała jeszcze raz powtarzać wszystko przed notariuszem – zastanawia się pani Urszula.

Jeśli sytuacja czytelniczki nie uległą zmianie, to nie ma potrzeby po raz kolejny udawać się do notariusza, bo notarialnie stwierdzona gotowość do opuszczenia mieszkania nie traci na aktualności. Chcąc przedłużyć najem, wystarczy sporządzić aneks do umowy i określić w nim postanowienia, które ulegną zmianie – m.in podać nowy okres najmu. Jeśli właściciel lokalu zastępczego datował swoje oświadczenie tylko na czas obowiązywania starej umowy, to będzie on musiał sporządzić nowe (najczęściej wystarcza zwykła forma pisemna, choć zdarza się i tak, że właściciel żąda, by podpis został poświadczony notarialnie). Jeżeli jednak oświadczenie zostało napisane bez wskazania daty, to nie trzeba nawet przedkładać nowego.

Sytuacja skomplikuje się, jeżeli najemca będzie musiał wskazać inne mieszkanie, do którego – w razie potrzeby – będzie mógł się wyprowadzić. Wtedy do notariusza iść trzeba. Wymagany jest bowiem nowy akt notarialny wskazujący lokal zastępczy i jego właściciela. Do jego sporządzenia notariusz będzie potrzebował umowy najmu i aneksu do niej. Chcąc sprawdzić poprawność podanych danych, może także spytać o numer księgi wieczystej zastępczego mieszkania.

Reklama

Warto przypomnieć, że umowa najmu okazjonalnego zabezpiecza interes wynajmującego. Dzięki niej może on bez zbędnej zwłoki eksmitować niepłacącego, hałaśliwego lub niszczącego mieszkanie najemcę. Nie musi przy tym martwić się o lokal zastępczy, bo podpisując umowę najemca sam oświadcza, że ma się dokąd wyprowadzić.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 19 a ust. 1, art. 19 a ust. 2 pkt. 1 -3, art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150).