Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 5 marca 2015 r. nałożył na mnie karę z tytułu nielegalnego użytkowania pomieszczeń magazynowych. Zacząłem je użytkować jeszcze w lutym 2011 roku. Uważam, że 5 marca 2015 r. było już za późno, by nadzór budowlany mógł mnie obciążyć tą karą. Czy w tym dniu nie nastąpiło przedawnienie stosowania sankcji wynikającej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania?
EKSPERT RADZI
Nie, ponieważ do przedawnienia doszłoby wtedy, gdyby decyzja została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym przystąpiono do użytkowania obiektu budowlanego. W opisywanym przypadku liczenie terminu należy więc rozpocząć od końca 2010 r., tak więc 5 marca 2015 r. nie upłynął jeszcze 5-letni okres przedawnienia.
Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2011 r. (sygn. akt II OSK 1121/10). W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że w razie gdy inwestor nie złożył wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu, odpowiednio należy stosować art. 68 par. 2 ordynacji podatkowej (dalej: u.o.p). Stanowi on, że przedawnienie ma miejsce, jeżeli decyzja została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym przystąpiono do użytkowania obiektu budowlanego. Podobnie uznał NSA w wyroku z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt II OSK 1023/09).
Zgodnie z art. 57 ust. 7 prawa budowlanego (dalej: u.p.b.) w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy (art. 54 u.p.b.) albo bez pozwolenia na użytkowanie (art. 55 u.p.b.) organ ten wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.
Sama wysokość kary nie podlega miarkowaniu i nie jest uzależniona od stopnia zawinienia, rozmiaru szkodliwości działania czy wreszcie sytuacji finansowej samego zainteresowanego. Wysokość kary jest ściśle określona ustawowymi kryteriami odnoszonymi do obiektywnie mierzalnych parametrów obiektu budowlanego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 793/12).
Do ustalania wysokości kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio art. 59f ust. 1 u.p.b. Przepis ten reguluje ustalanie kar za odstępstwo od projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego. Wysokość kary określa liczba stanowiąca iloczyn: stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) oraz liczby 10. Stawka opłaty wynosi 500 zł, a współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu są określone w załączniku do prawa budowlanego. Tak więc te trzy liczby należy pomnożyć, a następnie otrzymaną iloczyn należy zwiększyć dziesięciokrotnie. W efekcie otrzymamy wynik wskazujący wysokość należnej kary.
Podstawa prawna
Art. 5, art. 55, art. 57 ust. 7, art. 59f ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
Art. 68 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613).