Policjant uczestniczył w zakrapianej imprezie imieninowej innego funkcjonariusza. Odbyła się ona na terenie komisariatu. Policjanci byli już poza służbą. Zdjęcia z imprezy zostały zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Sytuacja ta wywołała wiele kontrowersji. Jaką sankcję mogą ponieść funkcjonariusze?
Policjantom grożą przede wszystkim sankcje dyscyplinarne. Wskazane okoliczności świadczą o naruszeniu przez funkcjonariuszy kodeksu etyki tej grupy zawodowej, który w par. 23 mówi, że policjant powinien dbać o społeczny wizerunek policji jako formacji i podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej.
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 10 lutego 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 1038/14) wydanym w podobnym stanie faktycznym, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich na terenie komisariatu naraża dobre imię i wizerunek społeczny policji, gdyż dostęp obywateli do niego jest powszechny i nieograniczony.
Łódzki sąd administracyjny podkreślił, że pomieszczenia służbowe komisariatu nie są przeznaczone do tego typu spotkań. To, że ono się tam odbyło, oznacza jego bezpośredni związek ze służbą, nawet jeżeli uczestniczący w nim policjanci nie pełnili w tym czasie obowiązków. Funkcjonariusz jest bowiem zobowiązany także poza godzinami służby postępować w sposób, który nie budzi wątpliwości co do jego kwalifikacji etycznych. Policjant powinien się zachowywać godnie nie tylko w czasie wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym. Jest to jeden z jego podstawowych obowiązków.
Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Tak wynika z art. 132 ust. 1 ustawy o policji (dalej: u.p.). Kary, które mogą być wymierzone funkcjonariuszowi, to:
● nagana,
● zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania,
● ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,
● przeniesienie na niższe stanowisko służbowe,
● obniżenie stopnia,
● wydalenie ze służby.
Przedstawiona gradacja kar jest swego rodzaju stopniowaniem środków, jakie mogą być zastosowane w konkretnej sprawie. Pragmatyka nie określa jednak, jakiemu przewinieniu służbowemu odpowiada każda z nich. W postępowaniu dyscyplinarnym dobór kary adekwatnej do przewinienia należy do sfery uznania organów dyscyplinarnych.
Zgodnie z art. 134h ust. 1 u.p. wymierzona kara powinna być współmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia. W szczególności powinna uwzględniać: okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego skutki, w tym następstwa dla służby, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków, pobudki działania, zachowanie obwinionego przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu oraz dotychczasowy przebieg służby. Należy również wskazać, że w myśl art. 134h ust. 2 pkt 3 u.p. naruszenie dobrego imienia policji stanowi bezwzględną przesłankę wpływającą na zaostrzenie wymiaru kary.
Podstawa prawna
Art. 132 ust. 1, art. 134, art. 134h ust. 1, art. 134h ust. 2 pkt 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 529).
Par. 23 załącznika do zarządzenia nr 805 komendanta głównego policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz.Urz. KGP z 2004 r. nr 1, poz. 4).