Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci Sejm pod koniec lipca. Ma ona uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę.

Ustawa dotyczy wyłącznie procedur prawnych, nie dotyka kwestii medycznych. W myśl jej zapisów wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim.

Sprawy dotyczące uzgodnienia płci byłyby rozpatrywane w trybie nieprocesowym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, który wybrano ze względu na fakt, że rozpatruje on podobne sprawy od lat i szybko podejmuje decyzje, często na jednej rozprawie. Znajduje się też w centralnym punkcie kraju i nie jest tak obłożony, jak sądy w Warszawie.

Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci stanowić ma podstawę do wydania nowego aktu urodzenia oraz zmiany imion i nazwiska, wydania nowego aktu urodzenia, nowego numeru PESEL (jego przedostatnia cyfra wskazuje na płeć), dowodu osobistego.

W ustawie zapisano, że wydanie nowego aktu urodzenia na podstawie sądowego postanowienia o uzgodnieniu płci nie narusza stosunków prawnych między wnioskodawcą i osobami trzecimi, w szczególności jego rodzicami i dziećmi.

Senat zgłosił do ustawy poprawki. Izba chce m.in. zmienić tytuł ustawy - z "o uzgodnieniu płci" na "o zmianie oznaczenia płci"; konsekwencją mają być także zmiany terminologii używanej w ustawie. Termin "zmiana oznaczenia płci" był wcześniej używany w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Poprawki Senatu mówią też o konieczności wysłuchania osoby wnioskującej o zmianę płci metrykalnej w obecności biegłych - psychiatry i psychologa. Jeśli osoba taka jest rodzicem małoletnich dzieci, w wysłuchaniu miałby brać udział także biegły z zakresu psychologii dziecięcej. Oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć do swojego wniosku. W ustawie uchwalonej przez Sejm znajdował się wymóg dołączenia jedynie dwóch orzeczeń lekarzy specjalistów o niezgodności płci metrykalnej z tą odczuwaną odczuwanej oraz odpisu zupełnego aktu urodzenia.

Senatorowie opowiedzieli się też za zniesieniem określonego w ustawie trzymiesięcznego terminu na rozpoznanie przez sąd wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o zmianę płci metrykalnej, a także za wprowadzeniem zapisu, iż postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Kolejna przyjęta przez Senat poprawka stanowi, że informacje z dotychczasowych dokumentów - wydanych przed zmianą płci metrykalnej - będą mogły być udostępnione nie tylko wnioskodawcy i sądowi, co przewiduje ustawa, ale też prokuratorowi.

W ustawie zapisano, że ma ona wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Musiałby ją jednak podpisać prezydent Andrzej Duda, a ten mówił w wywiadzie dla PAP, że w wielu punktach się z nią nie zgadza.