Wicepremier Jacek Sasin zapowiadał niedawno, że rządowi zależy, by państwowa komisja badająca przypadki przestępstw pedofilskich, także tych przedawnionych, zaczęła działać jeszcze przed jesiennymi wyborami do Sejmu.
Wspominał, że parlament mógłby się zająć ustawą jeszcze w lipcu. Przekonywał, że jej szybkie uchwalenie jest potrzebne, bo odpowiada ona na „społeczne zapotrzebowanie”. Wpis o projekcie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat pojawił się właśnie w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Ze względu na charakter swoich zadań nowa komisja ma być niezależna od organów władzy publicznej. „Projekt ustawy stanowi kolejny mechanizm walki Państwa z istniejącym problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli lat 15” – czytamy.
Autorzy projektu zwracają uwagę, że nie ma kompleksowych rozwiązań do walki z tym problemem. Wskazują, że przestępstwa pedofilskie nie są należycie wyjaśniane m.in. ze względu na ich tuszowanie przez społeczność lokalną, niewłaściwe działania organów powołanych do zwalczania i zapobiegania przestępczości na tle seksualnym oraz strach i wstyd towarzyszący ofiarom.
Pokrzywdzeni, którzy dopiero jako osoby dorosłe chcieliby dochodzić swoich praw, nie mają jak tego zrobić. Nie ma też możliwości ścigania sprawców, z uwagi na przedawnienie karalności. W opisie projektu jest mowa o „konieczności otoczenia ofiar przestępstw pedofilskich szczególną troską” i zapewnienia im zadośćuczynienia, a także o „systemowym napiętnowaniu przestępstw pedofilskich oraz sprawców takich czynów”. Wnioskodawcy wspominają też o konieczności zapewnienia skutecznej i adekwatnej reakcji m.in. organów państwa, samorządów zawodowych i „kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych na przypadki zgłaszania przestępstw pedofilskich”.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu