Z dotychczasowego miejsca pobytu należy wymeldować się najpóźniej w dniu wyjazdu. Oczywiście w nowym miejscu trzeba się zameldować (pisaliśmy o tym w GP nr 45). Formalności z tym związane załatwia się w urzędach gmin.

Wymeldowanie w gminie

Wymeldować musi się zarówno osoba, która zmienia miejsce pobytu stałego, jak i czasowego, jeśli wyprowadza się przed upływem okresu, na który była zameldowania. Z obowiązku wymeldowywania zwolnieni są jedynie ci, którzy byli zameldowani na pobyt czasowy, trwający dłużej niż dwa miesiące, a wyprowadzili się po terminie, do którego byli zameldowani.

Oprócz czasowego wymeldowania się, dodatkowych formalności musi dopełnić ten, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż dwa miesiące. Powinien bowiem zgłosić w gminie swój wyjazd – najpóźniej w dniu opuszczenia swojego miejsca pobytu – oraz powrót – najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

KSIĄŻKA ZAMELDOWAŃ

Jest to zbiór danych o osobach zameldowanych na pobyt czasowy, który jest krótszy niż dwa miesiące. Odnotowuje się w niej następujące dane: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres miejsca pobytu stałego, adres pobytu czasowego, zamierzony czas pobytu czasowego, oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Oprócz tych informacji odnotowuje się też tam sam fakt wymeldowania.

Formalności w gminie

Aby wymeldować się z miejsca stałego pobytu, należy wypełnić i podpisać formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”. Wymeldowanie się z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 2 miesiące, wymaga wypełnienia i podpisania formularza „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące”. Oba druki otrzymuje się w tej gminie, w której dopełnia się formalności.

Aby wypełnić te formularze, oprócz własnych danych osobowych, należy podać dane osobowe osób najbliższych, ich numery PESEL, informacje dotyczące obowiązku wojskowego, rodzaj, serię i numery ich dokumentów tożsamości oraz informacje o wykształceniu.

Procedura wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego do dwóch miesięcy, w przypadku gdy ktoś wyprowadza się przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się, nie wymaga wypełnienia żadnego formularza. Ustne zgłoszenie wymeldowania odnotowywane jest w książce zameldowań.

Formularza „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” nie wypełnia się również w przypadku zgonu osoby zameldowanej na pobyt stały. Zmarłego gmina wymeldowuje z urzędu na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, który przesyła do niej urząd stanu cywilnego.

JAKIE KARY

Zarówno niezameldowanie się, jak i niewymeldowanie jest wykroczeniem. Grozi za to kara ograniczenia wolności na miesiąc, grzywna – od 20 zł do 5 tysięcy zł – albo nagana. Kara grzywny albo nagany grozi też osobie, która, mimo że ciąży na niej taki obowiązek, nie zawiadomiła o tym, że ktoś nie dopełnił obowiązku meldunkowego.

Wczasowicze i turyści

Wczasowicze i turyści meldują się w miejscowościach turystycznych wówczas, gdy mieszkają w domach wczasowych, domach wypoczynkowych, pensjonatach, hotelach, motelach, domach wycieczkowych, pokojach gościnnych, schroniskach, na kempingach lub strzeżonych polach biwakowych. Osoby prowadzące takie obiekty muszą pilnować, aby wczasowicze i turyści dopełnili obowiązku zarówno zameldowania, jak i wymeldowania. Wymeldowywać się nie muszą jedynie ci, którzy wyjeżdżają po upływie okresu, jaki określili, meldując się, a ich pobyt czasowy nie przekraczał dwóch miesięcy. Gdyby wyjeżdżali wcześniej, powinni wymeldować się najpóźniej w dniu wyjazdu.

Osoby prowadzące wspomniane obiekty nie muszą natomiast zabiegać o to, aby meldowali się mieszkający u nich uczestnicy tzw. wyjazdów zorganizowanych krótszych niż 30 dni. Mogą to być uczestnicy kolonii i obozów turystyczno-wypoczynkowych organizowanych przez instytucję państwową lub społeczną albo związki zawodowe.

Kto kontroluje

Meldunek w określonym mieszkaniu nie daje żadnych praw do dysponowania nim, a jedynie potwierdza sam pobyt. To jednak nie oznacza, że można uchylać się od obowiązków meldowania się oraz wymeldowywania. Nie można też liczyć na to, że nikt nie skontroluje, czy obowiązki te zostały spełnione.

O tym, że ktoś nie dopełnił obowiązku wymeldowania się, powinien gminę zawiadomić dozorca domu, w którym ta osoba przebywała. Jeżeli w domu nie ma dozorcy, obowiązek taki spoczywa na administratorze, a jeśli administratora nie ma – na właścicielu. Na wsi taki obowiązek ma również sołtys.

Niechciany lokator

Wprawdzie za niedopełnienie obowiązku meldunkowego (zarówno związanego z zameldowaniem się, jak i wymeldowaniem) grozi grzywna lub inne kary przewidziane w kodeksie wykroczeń, to jednak coraz częściej właściciele mieszkań, którzy wynajmują je na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie chcą meldować swoich lokatorów. Od zobowiązania najemcy, że nie będzie chciał się zameldować, wręcz uzależniają zawarcie umowy najmu.

Przyczyną tego jest dosyć istotna luka w przepisach meldunkowych, która nie pozwala samodzielnie właścicielowi wymeldować uciążliwego lokatora, gdy domaga się od niego, aby opuścił mieszkanie na dobre. Nikt inny bowiem, tylko lokator może siebie wymeldować, gdy się wyprowadza. Gdyby zaś faktycznie zmienił miejsce pobytu, a nie dopełnił obowiązku wymeldowania, wówczas właściciel mieszkania powinien wszcząć w gminie postępowanie o wymeldowanie tej osoby z urzędu.

Gdy lokator nie chce wyprowadzić się, a termin, do którego była zawarta umowa najmu, już upłynął, właściciel może jedynie wystąpić do sądu o wyeksmitowanie go. Jako powód podaje wtedy bezumowne korzystanie z lokalu. Sądowe orzeczenie o eksmisji musi oczywiście się uprawomocnić, by można było przystąpić do wykonania go. I dopiero gdy lokator zostanie usunięty z mieszkania, a nie zechce sam dobrowolnie się wymeldować, może zostać wszczęte postępowanie o wymeldowanie go z urzędu.

@RY1@i02/2006/055/i02.2006.055.057.0018.001.gif@RY2@

Druki zgłoszenia wymeldowania otrzymuje się w gminie, w której dopełnia się formalności.

Czytelnicy pytają

Czy trzeba zgłosić wyjazd w gminie

Chcę wyjechać na kilka miesięcy za granicę. Jakich formalności meldunkowych muszę dopełnić w związku z wyjazdem? Czy muszę zgłosić wyjazd w gminie?

Tak

W razie wyjazdu za granicę należy wymeldować się na pobyt czasowy. Trzeba to zrobić najpóźniej w dniu opuszczenia swojego miejsca pobytu. Jeżeli wyjazd trwa dłużej niż dwa miesiące, to dodatkowo jeszcze należy w gminie zgłosić na piśmie informację o tym, do jakiego kraju wyjeżdża się i na jak długo, a jeżeli zna się miejsce swojego pobytu za granicą, to należy go również podać. Na piśmie trzeba nakleić znak opłaty skarbowej o wartości 5 zł. Następnie ta informacja zostaje dołączona do karty osobowej mieszkańca, którą każdy z nas ma założoną.

Warto dopełnić tych formalności w swoim interesie, ponieważ gdyby właściciel mieszkania chciał wszcząć postępowanie o wymeldowanie osoby, która wyjechała za granicę, to gmina powiadomi ją o tym i będzie mogła bronić się przed wymeldowaniem z urzędu. Natomiast po powrocie z zagranicy należy zgłosić w gminie swój powrót najpóźniej przed upływem czwartej doby od dnia powrotu.

mps

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 1987 r. nr 1, poz. 960 z późn. zm.).