Jeśli przedmiotem sprzedaży jest mieszkanie stanowiące własność wspólną małżonków, to oboje muszą przed notariuszem wyrazić wolę zbycia nieruchomości.

Konieczność stawienia się obojga małżonków do notariusza celem złożenia podpisów pod notarialnym aktem sprzedaży nieruchomości jest konsekwencją braku między nimi rozdzielności majątkowej. Jeśli nie jest to możliwe, małżonek, który nie może być obecny przy finalizowaniu transakcji w biurze notarialnym, musi działać przez pełnomocnika.

Takim pełnomocnikiem może być drugi małżonek lub dowolna inna osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo musi być ustanowione notarialnie, co w praktyce oznacza i tak konieczność stawienia się przed notariuszem, z tym że może to być w miejscu i czasie dogodniejszym niż termin sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego samą sprzedaż mieszkania.

Często konieczne jest dodatkowe udzielenie takiego pełnomocnictwa, nawet w przypadku gdy małżonek ma już ustanowione ogólne upoważnienie do działania w umieniu drugiego małżonka ustanowione wcześniej przed notariuszem. Z treści takiego pełnomocnictwa musi bowiem wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, że obejmuje ono również prawo do sprzedaży tej konkretnej nieruchomości także w imieniu małżonka, który wcześniej takie pełnomocnictwo ustanowił.