Należy pamiętać, że znak ® stanowi ostrzeżenie skierowane do konkurentów, że z danym znakiem towarowym ściśle wiąże się określone prawo o charakterze bezwzględnym – skuteczne wobec wszystkich. Stosownie do art. 151 ustawy – Prawa własności przemysłowej, po zarejestrowaniu znaku uprawniony może wskazywać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z nabyciem prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Poprzez używanie znaku towarowego rozumie się w szczególności umieszczanie go na towarach objętych prawem ochronnym lub na ich opakowaniach, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług, a także posługiwaniu się nim w celu reklamy. Uprawniony może wskazać, że jego znak towarowy jest chroniony poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie litery ®.

Przed dokonaniem rejestracji znaku uprawniony podmiot może oznaczać produkty bądź usługi znakiem ™ (trade mark), który jest stosowany do oznaczania znaków towarowych niezarejestrowanych.

Art. 308 ustawy – Prawo własności przemysłowej przewiduje sankcję za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony. Komentatorzy stoją również na stanowisku, że przewidziana przez przepisy sankcja chroni także samą instytucję znaku towarowego. Ponadto chroni również mienie przedsiębiorców w ten sposób, że penalizuje użycie znaku towarowego przez osoby, które nie poniosły kosztów jego uzyskania oraz wypromowania. Warto podkreślić, że działanie takie stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.