Świadectwa efektywności energetycznej stanowią potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Wydawane są przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podmiotom, które wygrały przetarg organizowany przez prezesa URE w celu wyboru takich przedsięwzięć. Może to być izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, modernizacja urządzeń zużywających energię, odzysk energii w procesach przemysłowych czy ograniczenie strat w transporcie energii oraz inne rodzaje przedsięwzięć wskazane w ustawie.

Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 ton oleju opałowego średnio w ciągu roku, albo przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 ton oleju opałowego średnio w ciągu roku.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom, którzy uzyskali białe certyfikaty, korzyści finansowych, ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek zakupu białych certyfikatów przez określone kategorie podmiotów. Obowiązek ten dotyczyć będzie np. przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Polski. Jeżeli takie przedsiębiorstwo nie zakupi określonej ilości białych certyfikatów na rynku, zobowiązane będzie do uiszczenia opłaty zastępczej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to zatem rozwiązanie podobne do już funkcjonującego systemu zielonych certyfikatów.